Kurser

 

Läsnä vaikkei paikalla - etäopetusta verkossa (Ryhmä 1)


Tidpunkt
27.3.2020 - 24.4.2020

Pris
50.00 €

Kursinformation

Ämne
Verkkokoulutukset etäopetuksen tueksi
Utrymme
Verkkokurssi
Sista anmälningsdatum
25.3.2020
Föreläsare
YTM, työn­oh­jaa­ja Satu Roos
Innehåll

”Etäopetuksen aktivointi ja vuorovaikutuksen tukeminen”

Mi­ten opet­ta­jan läs­nä­oloa ja ope­tus­ta voi­daan to­teut­taa ver­kon vä­li­tyk­sel­lä? Mitä haas­tei­ta, ky­sy­myk­siä ja mah­dol­li­suuk­sia etä­o­pe­tuk­seen siirtymiseen liit­tyy?

Sisältö

-Tä­män val­men­nuk­sen avul­la voit saa­da eväi­tä it­sel­le­si uu­teen ti­lan­tee­seen, vah­vis­taa omaa opet­ta­juut­ta­si sekä saa­da käyt­töö­si it­sel­le­si so­pi­via yksin­ker­tai­sia etä­vä­li­nei­tä ope­tuk­se­si tu­ek­si.

-Val­men­nuk­sen ta­voit­tee­na on yh­tey­den luo­mi­nen, koh­taa­mi­nen ja läs­nä­olo ver­kos­sa. Mikä toi­mii sa­mal­la ta­val­la, mi­ten pie­nil­lä te­oil­la ja ta­voil­la voi lisä­tä hen­kis­tä lä­hei­syyt­tä fyy­si­ses­tä etäi­syy­des­tä huo­li­mat­ta. Yh­tei­se­nä tee­ma­na on läs­nä­olo, koh­taa­mi­nen ja yh­tey­den luo­mi­nen uu­des­sa ympäristös­sä.

-Läh­de­tään yh­des­sä liik­keel­le opet­ta­jien omis­ta ta­voit­teis­ta ja huo­len­ai­heis­ta ja kes­ki­ty­tään vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kul­ma­ki­viin. Et­si­tään yh­des­sä vastauksia as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin ja kät­tä pi­dem­piä kons­te­ja ope­tuk­sen tu­ek­si sekä yk­sin­ker­tai­sia kei­no­ja, jot­ka ovat käy­tös­sä jär­jes­tel­mis­tä riippu­mat­ta.

Kouluttaja

YTM, työn­oh­jaa­ja Satu Roos on toi­mi­nut verk­ko­kou­lut­ta­ja­na ja -oh­jaa­ja­na vuo­des­ta 2012 tee­mal­la Läs­nä vaikk­ei pai­kal­la – vuo­ro­vai­ku­tus­ta ver­kos­sa.
 

Aikataulut ja maksut 


Aika

pe 27.3.,
pe 3.4.,
to 9.4. (10.4 on pit­kä­per­jan­tai)
pe 17.4. ja
pe 24.4.

webinaari aina klo 15-17

To­teu­tus­ta­pa: We­bi­naa­rit si­säl­tä­vät lu­en­to-osuu­den ja työ­paja­tyyp­pi­sen yh­teis­työs­ken­te­ly­o­suu­den, jos­sa har­joi­tel­laan etä­o­pe­tuk­sen ak­ti­voin­tia ja vuoro­vai­ku­tus­ta ver­kos­sa.

Opetuskieli: suomi

Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Hinta

50 €

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.
 

Lisätiedot


Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­ta:

-re­aa­li­ai­kai­nen ja vuo­ro­vai­kut­tei­nen kou­lu­tus ver­kos­sa
-osal­lis­tu­mi­nen mah­dol­lis­ta Suo­mes­sa ja ulko­mail­la
-voit osal­lis­tua tie­to­ko­neel­la, tab­le­til­la tai äly­pu­he­li­mel­la
-tar­vit­set toi­mi­van net­ti­yh­tey­den ja tie­to­ko­neen pe­rus­käyt­tö­tai­dot
-saat säh­kö­pos­tii­si osal­lis­tu­mis­lin­kin en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua
-kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suus cha­tis­sa
-kou­lu­tuk­sen jäl­keen saat tal­len­teet käyt­töö­si
-hen­ki­lö­kun­tam­me aut­taa si­nua kou­lu­tuk­sen ai­ka­na tek­ni­sis­sä asi­ois­sa