Kurser

 

Arbetshandledning för förmän


Tidpunkt
3.11.2018 - 20.2.2019

Tidpunkter:
ke: 18.00-20.30
la: 10.00-18.00
Pris
590.00 €

Kursinformation

Ämne
Personal och organisation
Utrymme
SFV/ möteslokalen "Hos vännerna", Handelsesplanaden 23 B, 65100 Vasa
Sista anmälningsdatum
26.10.2018
Föreläsare
Leg. psykoterapeut MPF, konstterapeut, arbetshandledare Tine Sylvest
Innehåll

Arbetshandledning är en djupgående yrkesmässig och personlig process, där den handledda får hjälp med att hitta egna svar på sina frågor. Under handledningsprocessen får den handledda möjlighet att utforska och lära sig använda sina egna resurser både på det personliga och professionella planet. Arbetshandledning är därför ett verksamt hjälpmedel när det gäller att optimera prestationer, tillfredsställelse och välmående i arbetet.

Arbetshandlingen sker i en sluten grupp med max 8 deltagare. Tillsammans med andra chefer från olika organisationer inom såväl privat som offentlig sektor ges möjlighet att dela erfarenheter och problemställningar som tas in i lärandeprocessen i form av olika cases. I processen tillämpas en teoretisk referensram som handledaren undervisar i under heldagen. Deltagarna förutsätts förbinda sig till tystnadsplikt utåt.

Målsättningar

att deltagarna
- blir (ännu) bättre på att upptäcka och analysera problem och utmanande situationer i personalgrupper, samt göra bedömningar av hur man kan intervenera
- kan upptäcka mera om sina resurser och utvecklingsmöjligheter som ledare
- ifall intresse finns, kan arbeta med att stärka sidor och förhållningssätt hos sig själv som man upplever är ett hinder för arbetet som ledare
- blir mera uppmärksamma på hur man kan omhänderta och skydda sig själv både i det vardagliga arbetet och i pressade situationer

Metod

Individuell handledning i grupp. Första steget är diskussion mellan arbetshandledaren och den enskilda deltagaren om det aktuella case.I andra steget tas gruppen med, t.ex. i arbetsformen reflekterande team, eller enbartt med delning av tankar och egna erfarenheter.

Målgrupp

Ledare och förmän med personalansvar från offentlig eller privat verksamhet.

Tidtabell & Avgifter


Tidtabell

sammanl. 30 lektioner enligt följande:

2018
lö 03.11 kl. 10:00-18:00
ons 14.11 kl. 18:00-20:30
ons 12.12 kl. 18:00-20:30

2019
ons 09.01 kl. 18:00-20:30
ons 30.01 kl. 18:00-20:30
ons 20.02 kl. 18:00-20:30

Sista anmälningsdatum: 26.10.2018

På det första tillfället bekantar sig deltagarna och handledaren med varandra, deltagarna redogör för önskningar och förväntningar om arbetshandledningen, handledningsarbetet inleds.

Andra tillfället, som är en heldag, börjar med en föreläsning om psykologiska teorier med relevans för ledarskap, samt kommunikationsteori. I mån av tid presenteras teorier om ledarskap i psykodynamiskt och systemteoretiskt perspektiv, ledarskap och gruppdynamik, samt coachingmetoder i ledarskapet. Frågor och cases som blir aktualiserade under teorigenomgången kan tas upp.

De fem följande kvällstillfällena baserar sig helt på deltagarnas egna cases och problemställningar. Det är gruppen som har ansvar för innehållet under dessa sessioner. Gruppen ansvarar också själv för vilka personer och cases som den vill arbeta med. Gruppen kan arbeta dels med konkreta exempel på frågor eller problem, dels med mera generella frågor om ledarskap. 

Under det sista kvällstillfället evaluerar deltagarna dels sina egna processer och dels kursen, dess innehåll och uppläggning.

Pris

590€
Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, t ex företag, kan du hoppa över nätbetalningen genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Handledare

Tine Sylvest är leg. psykoterapeut, konstterapeut och arbetshandledare med mycket lång erfarenhet av att arbeta med personalgrupper och ledare. Mera info: http://www.unicorn.fi

Litteraturtips

Clemedsson, Lars Johan (2003). Psykodynamiska perspektiv på ledarskap. Institutet för Personalutveckling, Stockholm
Whitmore`s, John (2013). Nya Coaching för bättre resultat. Natur och Kultur

Tilläggsinformation


Tuija Österman, Vasa sommaruniversitet
tuija.osterman@vasasommaruniversitet.fi, 044 754 5784