Kurser

Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coach 30 sp, Nepsy 2024


Tidpunkt
13.8.2024 - 4.12.2024

Pris
2750.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Fostrings-, undervisnings- och handledningsarbete
Utrymme
Nätbaserad kurs
Sista anmälningsdatum
30.7.2024
Föreläsare
Nordman-Byskata Carina
Innehåll

Den lösningsfokuserade neuropsykiatriska coachen arbetar som coach åt personer med  funktionsnedsättning, personer med psykiska problem i behov av psyko-socialt stöd samt som coach  åt personer med neuropsykiatriska syndrom såsom ADHD/ADD eller Asperger. Coaching kan också  användas som arbetssätt vid rehabilitering av personer med mentala problem och rehabilitering av  personer med drogmissbruk.

Neuropsykiatrisk coaching utförs främst med hjälp av lösningsfokuserade metoder. Ett  lösningsfokuserat förhållningssätt och lösningsfokuserade metoder ger deltagaren konkreta  praktiska redskap att kommunicera på ett uppskattande och uppmuntrande sätt samt ett gediget  dialogkunnande för att bl.a. öva in nya sociala färdigheter och motivera klienten att upprätthålla de  nya färdigheterna som klienten lärt sig under coachingen.

Coacher som har ett lösningsfokuserat förhållningssätt handleder klienten och klientens nätverk från  en mera problemfokuserad växelverkan gentemot ett lösningsfokuserat sätt att tänka och  kommunicera på och från ett problemfokuserat sätt att fungera på. I stället för beskyllningar och att  hitta fel och brister, koncentrerar sig coachen på tidigare framgångar, klientens styrkor och resurser  samt de dolda resurser klienten har och på att framkalla allt fler positiva emotionella erfarenheter för  klienten. Lösningsfokuserad coaching bidrar också till en allt större arbetsglädje för coachen i sitt  eget arbete.

Fortbildningens centrala innehåll

• ADHD och stöd av de exekutiva färdigheterna. Neuropsykiatriska syndrom och särdrag i olika åldrar, diagnostisering, vård, rehabilitering och medicinering
• Konkreta metoder för att stöda en person med ADHD (reglering av aktivitetsnivån och uppmärksamheten samt stöd för ungdomar med ADHD till ett självständigt liv)
• Lösningsfokuserade förhållningssättet och arbetssättet: principer och metoder
• Introduktion till positiv psykologi
• Livsberättelsens möjligheter ur ett lösningsfokuserat och narrativt perspektiv
• Lösningsfokuserade coachingens metoder och coaching övningar
• Neuropsykiatriska coachingens särdrag och coachingprocessen
• ADHD erfarenhetsexpertens anförande

Målsättning

Målsättningen med fortbildningen är att ge mångsidig information om praktiska lösningsfokuserade tillvägagångssätt samt arbetssätt, som kan utnyttjas för att lösa problem eller för att hjälpa klienten att hitta metoder och medel för att vardagen ska löpa smidigare överlag. Lösningsfokuserade metoder används för att klienten ska lära sig att hitta nya lösningar på praktiska utmaningar i sin vardag och ta vara på klientens egna resurser.
Under fortbildningens gång lär sig fortbildningens deltagare sig de metoder som används som redskap vid lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coaching.

Målet för fortbildningen är således att deltagaren lär sig själv att använda dessa praktiska, konkreta och positiva metoder i sitt eget arbete och tillsammans med andra i sitt eget nätverk för att sedan kunna handleda och hjälpa klienter att hitta fungerande lösningar för att tex. optimera sin tidsanvändning och för att i fortsättningen kunna organisera sin vardag på ett bättre sätt än tidigare. Metodernas syfte är att handleda och stöda klienten så, att hen utforskar och blir medveten om sina resurser, för att sedan kunna använda sina resurser på ett optimalt sätt, men också för att få en bättre självinsikt och för att förstärka självkänslan hos klienten.

Den lösningsfokuserade neuropsykiatriska coachen arbetar också med klientens nätverk inom social- och hälsovård samt särskilt stöd. Lösningsfokuserade neuropsykiatriska coacher kan efter utbildningen antingen fungera som neuropsykiatriska coacher privat eller också utnyttja sina kunskaper och expertis i sitt eget arbete samt konsultera sin arbetsgemenskap vad beträffar neuropsykiatrisk coaching. Utbildningen uppfyller Neuropsykiatriset valmentajat ry:s kvalitetskrav neuropsykiatrisk coaching utbildning.

Målgrupp

Fortbildningen lämpar sig för personer som har arbetserfarenhet av eller som för tillfället arbetar med barn, unga eller vuxna, som har neuropsykiatriska störningar bl.a. ADHD / ADD, störningar i autismspektrumet samt olika utvecklingsstörningar och inlärningssvårigheter. Fortbildningen lämpar sig bra bl.a. för lärare, speciallärare, terapeuter, instruktörer, handledare och vårdare inom social- och hälsovården, för personal som arbetar inom mentalvården och missbrukarvården, samt för annan yrkespersonal inom undervisning-, utbildning-, social- och hälsovården.

Inträdeskravet för fortbildningen är en examen på åtminstone yrkeshögskolenivå eller institutnivå inom social- och hälsovården samt inom undervisningssektorn. I undantagsfall kan en annan examen också godkännas även om den inte uppfyller inträdeskraven. I sådana fall ska sökande ha en omfattande arbetserfarenhet inom undervisning-, utbildning-, social- och hälsovården samt inneha grundkunskaperna i psykologi dvs. grundkunskap om människans beteende och utveckling.

Utbildare

Den psykiatriska specialsjukskötaren, lösningsfokuserade coachen, arbetshandledaren, ADHD - specialisten Kirsi Saukkola är ansvarig utbildningschef för utbildningen. Utbildningschefen  ansvarar för innehållet i utbildningen, för kvaliteten av utbildningen samt för läromaterialet som  används under utbildningen. 

Som huvudskolare är Carina Nordman-Byskata. Huvudskolaren ansvarar för skolningen under  närstudiedagarna, mottagandet och kommentering av inlärningsuppgifterna. Dessutom ansvarar  huvudskolaren för det svenskspråkiga föreläsningsunderlaget.  

Dessutom inbegriper fortbildningen en gästföreläsningsdag av en specialistläkare i psykiatri.

Fortbildningens omfattning

Närstudiedagarna anordnas med 4–8 veckors mellanrum, varje närstudieperiod består av 2  närstudiedagar. Fortbildningen omfattar 6 närstudieperioder, sammanlagt 12 närstudiedagar.  Omfattningen av fortbildningen motsvarar 30 sp. Fortbildningen uppfyller Neuropsykiatriset  valmentajat ry:s kvalitetskrav för neuropsykiatrisk coaching fortbildning.

Närstudiernas innehåll:
• aktuell information om neuropsykiatriska syndrom samt lösningsfokuserade principer,
metoder och arbetssätt tas fram vid varje närstudieperiod
• en gästföreläsningsdag av läkare som specialiserat sig i psykiatri eller neurologi
• coaching praktik och praktiska coaching övningar
• workshop- som undervisningsmetod
• handledning som härrör sig till deltagarnas coaching klienter

Självständigt arbete och distansstudiernas innehåll:
• utformandet av en individuell utvecklings- och studieplan
• distansuppgifter som härrör sig till det egna arbetet, utnyttjandet av de nya metoderna och
arbetssättet enligt skolarens anvisningar
• kurslitteraturen består av 6 obligatoriska böcker samt litteraturreflektion
• grupparbete och gruppsammankomster enligt skolarens anvisningar mellan
närstudieperioderna 4–5 ggr. totalt 10 timmar
• distansuppgifter och förhandsuppgifter som hör till grupparbetena under distansstudierna
• en egen eller flera coaching klienter -> coaching praktik i samband med distansstudierna
(coaching uppgifter enligt skolarens anvisningar)
• coaching dagbok, totalt fem coachingar (coaching tillfällen) och coaching klientens
processbeskrivning (slutarbete)

Deltagarna skickar in sina uppgifter, coaching dagböcker, slutarbetet samt rapporter från grupparbeten till skolaren via Google Classroom. Skolaren använder sig av Google Classroom för att kommentera och ge feedback på uppgifterna, coaching dagböckerna, slutarbetet samt rapporterna från grupparbeten åt deltagarna. 

Skolaren använder även e-post och Google Classroom för att informera deltagarna om programmet vid närstudiedagarna och övriga aktuella saker.

Fortbildningens struktur och genomförandet av fortbildningen
Fortbildningen består av 6 studieperioder á 2 dagar dvs. sammanlagt 12 närstudiedagar.

Utbildningen ordnas i samarbete med Live&Learn.
 

Tidtabell

13.8.2024 - 4.12.2024. Utbildningen sker online via Zoom:

1. närstudieperiod: 13-14.8.2024 kl. 18.00-21.00; 15.8.2024 kl. 9.00-16.00
2. närstudieperiod: 4-5.9.2024 kl. 18.00-21.00; 6.9.2024 kl. 9.00-16.00
3. närstudieperiod: 25-26.9.2024 kl. 18.00-21.00; 27.9.2024 kl. 9.00-16.00
4. närstudieperiod: 23-24.10.2024 kl. 18.00-21.00; 25.10.2024 kl 9.00-16.00
5. närstudieperiod:13-14.11.2024 kl 18.00-21.00; 15.11 kl 9.00-16.00
6. närstudieperiod: 3-4.12.2024 kl 18.00-21.00; 5.12 kl 9.00-16.00

Avgifter

2750€, avgiften kan betalas i rater.

Avgiften kan betalas efter anmälningen på nätet. Om du vill betala i rater eller om betalaren är annan än deltagaren, såsom ett företag eller arbetsgivaren, kan man förbigå betalningen genom att stänga ner sidan efter anmälningen gjorts. På så vis skickas räkningen per post till den angivna faktureringsadressen. 

 

Mer information

utbildningsplanerare Elvira Kurmaeva  
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5780