Courses

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25op (2023-2024) UEF - verkko-opinnot, 25 sp


Time
1.9.2023 - 31.7.2024

Price
415.00 €

Enroll


Course information

Subject
Work and organizational psychology
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
31.3.2024
Lecturer
Rönnbäck Anne
Contents

Paikka: Verkko-opinnot. Tutortapaamiset Zoomissa. 

Kokonaisuus suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina, mutta mukana on tuutori PeM Anne Rönnbäck. Tutorointia on tarjolla kaikilla opintojaksoilla, mutta se ei ole pakollista. Tutorointi järjestetään etänä Zoomin kautta.

Aika: opinto-oikeus 1.8.2023 - 31.7.2024 -> Mukaan voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan!

Kohderyhmä Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Tutortapaamisten aikataulu:

2023

1. ti 12.9.2023 klo 17.00-18.30 

2. ti 10.10.2023 klo 17.00-18.30

3. ti 14.11.2023 klo 17.00-18.30

4. ti 12.12.2023 klo 17.00-18.30  


2024

1. ti 9.1.2024  klo 17.00-18.30 

2. ti 13.2.2024 klo 17.00-18.30

3. ti 12.3.2024 klo 17.00-18.30

4. ti 9.4.2024 klo 17.00-18.30

5. ti 14.5.2024 klo 17.00-18.30

6. ti 11.6.2024 klo 17.00-18.30

Osallistumislinkki ja  -ohjeet osallistumiseen lähetetään aina muutama päivä ennen tapaamista.

---

Tunniste TOPSYPO
Nimi Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot / Basic Studies in Work and Organizational Psychology
Laajuus 25 op
Taso perusopinnot
Oppiaine Työ- ja organisaatiopsykologia
Arviointiasteikko hyv-hyl
Suorituskielet suomi
Osaamistavoitteet Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Ydinsisältö Perusopinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op, jonka lisäksi opiskelija suorittaa 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

Pakolliset opintojaksot 5 op:

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA: TEORIOITA JA KÄYTÄNTÖJÄ
 Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op
 Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS
 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
 Työyhteisön vuorovaikutus 3 op

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT
 Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op
 Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
 Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op

TYÖSTÄ HYVINVOINTIA
 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
 Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ I
 Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
 Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op

ORGANISAATIOJOHTAMINEN JA SEN ERITYISKYSYMYKSET
 Organisaatioiden johtaminen 3 op
 Johtamisen erityisteema 2 op

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS I
 Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen opintojaksokuvaukset

Arviointiperusteet
Kokonaisuuden arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty.
Työ- ja organisaatiopsykologian opinnoissa noudatetaan Filosofisen tiedekunnan yleisiä ohjeita. Opintosuoritusten arvioinnista ja opintokokonaisuuksien arvostelusta Filosofisessa tiedekunnassa on kerrottu Filosofisen tiedekunnan opinto-oppaassa.
Tarjontatieto

Työ- ja organisaatiopsykologia on vapaa sivuaine Itä-Suomen yliopistossa. Opinnot on tarkoitettu Itä-Suomen yliopistossa perustutkintoa suorittaville opiskelijoille, jatkuvan oppimisen opinto-oikeudella opiskeleville ja avoimessa
yliopistossa opintoja suorittaville. Perusopintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kokonaisuuden pakollisella teema-alueella Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op.
Lisätiedot
Yksittäiset opintojaksot vanhenevat pääsääntöisesti 10 vuodessa. Yli 10 v vanhat aiemmat opintosuoritukset tapauskohtaisella harkinnalla (vastuuopettaja).
Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
Mikäli opiskelija aikoo suorittaa perusopintokokonaisuuden 25 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op tulee sisältyä kokonaisuuteen. Se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona. Lisäksi opiskelija valitsee kokonaisuuteen yhteensä 20 opintopistettä valinnaisista opintojaksoista. Mikäli opiskelijalla on toisessa opintokokonaisuudessa suoritettuna työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen valinnainen opintojakso, sitä ei voi käyttää uudelleen työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuteen vaan on valittava toinen valinnainen opintojakso.
Toteutustapa verkko-opinnot    


OPINTOJAKSOKUVAUKSET

Tunniste FK00CT01
Nimi
Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat
Introduction to work and organizational psychology: theoretical foundations
Laajuus 2 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö Petri Karkkola
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko HYV-HYL
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 ymmärtää työ- ja organisaatiopsykologian monitieteiseksi ja -alaiseksi kokonaisuudeksi
 tuntee työ- ja organisaatiopsykologian historiaa ja keskeisten näkökulmien kehittymistä
Sisältö Työ- ja organisaatiopsykologian keskeiset käsitteet sekä tutkimuksen ja soveltamisen kohteet. Työ- ja organisaatiopsykologian historian päälinjat.
Suoritustavat Verkkotallenteet, tenttimateriaaliin perehtyminen ja verkkotentti (monivalintatentti).
Opintojakson verkkotentti on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. Tentissä ei ole suorituskerta- tai aikarajoitusta. Tentistä tulee saada vähintään 65% oikein, jotta se on hyväksytysti suoritettu.
Arviointiperusteet verkkotentti
Toteutustavat verkko-opinnot
Oppimateriaalit 
Tentittävä kirjallisuus:
 Kozlowski, S.W.J. (toim.) (2012). The Oxford handbook of organizational psychology (volume 1) osat “An introduction to organizational psychology” ja “The foundation”. Oxford University Press. 4
 Harisalo, R. (2021). Organisaatioteoriat. Art House.
Molemmat löytyvät UEFin kirjastosta e-kirjoina.
Lisätiedot
Mikäli opiskelija aikoo suorittaa Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuden 25 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op tulee sisältyä kokonaisuuteen. Tällöin se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona.


Tunniste FK00CT02
Nimi
Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen
Introduction to work and organizational psychology: from research to applications
Laajuus 3 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö Petri Karkkola
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko HYV-HYL
Osaamistavoitteet 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 osaa soveltaa työ- ja organisaatiopsykologian käsitteistöä tarkastellessaan itselleen tuttua organisaatiota tai jotakin valitsemaansa työelämän ilmiötä
 osaa soveltaa työ- ja organisaatiopsykologian käsitteistöä tarkastellessaan itseään työyhteisön jäsenenä.
Sisältö Työ- ja organisaatiopsykologian tyypilliset sovellusalat. Teoreettisten käsitteiden ja tutkimustiedon soveltaminen työhön liittyvien ilmiöiden tarkastelussa.
Suoritustavat Kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä. Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.
Arviointiperusteet Kirjallinen oppimistehtävä
Toteutustavat verkko-opinnot
Oppimateriaalit Oppimistehtäville yhteinen materiaali (valitaan aiheen mukaisesti):
 Chmiel, N. (toim.) (2017). An introduction to work and organizational psychology: an international perspective.
 Lämsä, A-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet
 Mäkikangas, A., Mauno, S. & Feldt, T. (2017). Tykkää työstä: Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-Kustannus.
Löytyvät e-kirjoina UEFin kirjastosta. Lisäksi oppimistehtävässä tulee käyttää muuta materiaalia (esimerkkejä löytyy verkko-oppimisympäristöstä).
Lisätiedot
Edellytykset:
Opintojakso Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op suoritettuna.
Mikäli opiskelija aikoo suorittaa Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuden 25 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op tulee sisältyä kokonaisuuteen. Tällöin se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona.Tunniste FK00CT03
Nimi
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä
Instruments of Meeting and Negotiation
Laajuus 3 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö Juha Leskinen
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko hyv-hyl
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään
- On perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä
- Hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa
- Tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen ja neuvotteluun valmistauduttaessa
- Osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa
- Tuntee hybridikokouksen etiketin ja osaa soveltaa taitojaan tekniseltä toteutukseltaan vaihteleviin tilanteisiin
Sisältö Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Lisäksi perehdytään hybridikokouksen vaatimuksiin, opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.
Suoritustavat Luentotallenteet, kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä.
Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.
Arviointiperusteet Oppimistehtävä
Toteutustavat verkko-opinnot
Oppimateriaalit (esimerkkikirjallisuutta, valitaan aiheen mukaisesti soveltuvilta osin)
1. Gustafsberg, H. & Sallinen, S. (2021). Taktinen neuvottelu.
2. Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot.
3. Kansanen, A. (2002). Neuvottelu- ja kokoustaito.
4. Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä.
5. Leinonen, T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta.
6. Miettinen, S. & Torkki J. (2019). Uusi neuvotteluvalta – Miten tulen huippuneuvottelijaksi.
7. Paasolainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä.
8. Vaahtio, E.L. (2008). Pärjää palaverissa.Tunniste FK00CT04
Nimi
Työyhteisön vuorovaikutus
Laajuus 3 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö YTM Arja Saimaala
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko hyv-hyl
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana
 ymmärtää ryhmäprosesseja ja niiden ohjaamista
 osaa havainnoida ja ymmärtää työyhteisödynamiikkaa.
Sisältö Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan  vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.
Suoritustavat Kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäiset oppimistehtävät TAI lähiopetusviikonloppu Joensuussa ja oppimistehtävät yksilö- tai parityönä (huom! lähiopetukseen 24 opiskelijan kiintiö/toteutus ja erillinen ilmoittautuminen/haku) Itsenäistä oppimistehtävävaihtoehtoa voi suorittaa koko lukuvuoden ajan. Vaihtoehtoiset lähiopetustoteutukset Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella kolme kertaa lukuvuoden aikana.
Arviointiperusteet aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät
Toteutustavat verkko-opinnot tai monimuoto-opinnot
Oppimateriaalit Ilmoitetaan Moodlessa
Lisätiedot Opintojakso sisältää kolme vapaaehtoista ja vaihtoehtoista lähiopetustoteutusta (Joensuun kampuksella) lukuvuoden aikana; yksi syyslukukaudella ja kaksi kevätlukukaudella. Opintojakson kullekin lähiopetustoteutukselle otetaan rajattu opiskelijamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen lähiopetukseen tapahtuu erillisen haun kautta. Opintojakso on sisällytetty myös opintokokonaisuuteen Preventiivisen hoitotyön opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö.Tunniste FK00CT05
Nimi
Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana
Work community skills as a basis for well-being at work
Laajuus 2 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö Henna Kokkonen
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko hyv-hyl
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 osaa määritellä työyhteisötaitojen sisällön
 osaa tunnistaa työyhteisötaitojen vaikutuksen eri näkökulmista
 osaa yhdistää työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin teemat
 osaa tulkita omia työyhteisötaitojaan
Sisältö Opintojaksolla perehdytään työyhteisötaitoihin käsitteenä ja käytännön toimintana. Opiskelija saa kuvan työyhteisötaidoista ja niiden merkityksestä työyhteisön ja työhyvinvoinnin kannalta. Lisäksi opiskelija pohtii omia  työyhteisötaitojaan ja niiden kehittämistä.
Suoritustavat
Johdantoluentotallenne, kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä.
Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.
Arviointiperusteet Oppimistehtävä
Toteutustavat verkko-opinnot
Oppimateriaalit Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson MoodlessaTunniste FK00CT06
Nimi
Oman osaamisen tunnistaminen
The Recognition of Own Competencies
Laajuus 3 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö Anne Airaksinen
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko hyv-hyl
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa tunnistaa eri tavoin hankkimaansa osaamista sekä omia vahvuusalueitaan
- osaa sanoittaa omaa osaamistaan
- tunnistaa henkilökohtaisia kehityskohteitaan, ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja mahdollisuuksia
- osaa yhdistää oman osaamisen tunnistamisen ja työhyvinvoinnin teemat
Sisältö Opintojaksolla perehdytään omien vahvuuksien, oman osaamisen sekä tietotaitopotentiaalin tunnistamiseen. Opiskelija tutustuu oman osaamisen tunnistamisen merkitykseen itsetuntemusta ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä.
Opiskelija osaa perustella oman osaamisen tunnistamisen merkityksen työhyvinvointiin sekä omaan ammatilliseen identiteettiin vaikuttavana tekijänä.
Suoritustavat Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, oppimistehtävien tekeminen yksilö- ja parityönä sekä vertaiskeskustelut verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. (Huom! Kiintiö ilmoittautumisjärjestyksessä 60
opiskelijaa/toteutuskerta ja erillinen ilmoittautuminen/haku)
Arviointiperusteet Vertaiskeskusteluun osallistuminen sekä hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Toteutustavat Kolme vaihtoehtoista suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana. Kiintiö ilmoittautumisjärjestyksessä 60 opiskelijaa/toteutuskerta. Ilmoittautuminen tapahtuu erillisen haun kautta.
Oppimateriaalit Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.
Lisätiedot Kolme vaihtoehtoista toteutusajankohtaa lukuvuoden aikana; syksyllä, keväällä ja kesällä. Opintojakson kullekin kolmelle toteutuskerralle otetaan rajattu opiskelijamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä.


Tunniste FK00CT07
Nimi
Monipaikkainen mobiili tietotyö
Mobile Knowledge Work
Laajuus 5 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö Anna Yliluoma
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko hyv-hyl
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-tunnistaa digiajan työelämän ja monipaikkaisen työn tutkimuksen peruskäsitteet
-osaa kuvata monipaikkaisen tietotyön johtamisen erityispiirteitä
-osaa kuvata monipaikkaiseen tietotyöhön liittyviä työhyvinvoinnin näkökulmia
Learning outcomes After completing the course the student will be able to
-identify basic research concepts of work in the digital age within the mobile knowledge environment
-describe characteristics of leadership and management in remote and multilocality knowledge work
-acknowledge the aspects of well-being and work-life balance when working remotely
Sisältö Opintojakson aikana opiskelija tutustuu monipaikkaiseen työskentelyyn ja digiajan mobiilin työelämän käsitteisiin. Digiaika muuttaa työn luonnetta, vaatimuksia ja organisaatiokulttuureita maailmanlaajuisesti. Opintojakso antaa
kuvan globaalin työelämän työnteon tavoista ja erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin. Opiskelija tutustuu monipaikkaisen työn johtamiseen.
Contents This course introduces the student to basic terminology and concepts of mobile knowledge work and digital work. Digital age is transforming work and organisational culture worldwide. Different work models and specific issues
concerning digital work eg. individual and organisational well-being are reviewed in this course. The student is provided with a general introduction to leadership and management challenges in mobile knowledge work.
Suoritustavat
Johdantoluentotallenne ja verkkotentti (monivalintatentti), kirjallisuuteen perehtyminen ja kaksi oppimistehtävää.
Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.
Arviointiperusteet Verkkotentti ja oppimistehtävät
Toteutustavat verkko-opinnot
Oppimateriaalit Oppimistehtävissä hyödynnettävä teosta Vilkman, U. (2016). Etäjohtaminen: tulosta joustavalla työllä. Löytyy e-kirjana UEF kirjastosta.
Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.Tunniste FK00CT08
Nimi
Työ ja psyykkinen hyvinvointi
Work and Mental Well-Being
Laajuus 3 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö Anne Airaksinen
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko hyv-hyl
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Osaa määritellä työhyvinvoinnin käsitteen
- Osaa tarkastella työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä
- Osaa tunnistaa ja kuvailla työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja
Sisältö Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä sekä tunnistetaan teorian kautta työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja.
Suoritustavat Johdantoluentotallenne, tenttikirjallisuuteen perehtyminen ja verkkotentti.
Vaihtoehtoisia verkkotenttipäiviä on kerran kuukaudessa elokuusta kesäkuuhun. Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika on 3 tuntia.
Arviointiperusteet Verkkotentti
Toteutustavat verkko-opinnot
Oppimateriaalit 
 Manka, M.-L. & Manka, M. (2016). Työhyvinvointi. Talentum Media
 Mauno, Mäkikangas, A., & Feldt, T. (2017). Tykkää työstä: työhyvinvoinnin psykologiset perusteet . PS-kustannus.
 Pyöriä, P. (2015). Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Gaudeamus.
Löytyvät e-kirjoina UEF kirjastosta.
 Muu mahdollinen opettajan osoittama materiaali Moodlessa


Tunniste FK00CT09
Nimi
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta
Solution Focused Approach
Laajuus 3 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö Arttu Puhakka
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko hyv-hyl
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 Saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä
 Ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet työelämän kontekstissa.
 Ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet vuorovaikutustilanteissa
 Oppii havainnoimaan vuorovaikutustilanteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.
Learning outcomes After completing the course the student
 Has a overview on solution focused approach.
 Understands the different possibilities to apply solution focused approach in the work life.
 Understands the different possibilites to apply solution focused approach in interactions.
 Learns to observe interaction from solution focused poinf of view.
Sisältö Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä, niiden soveltamisesta työelämän kontekstissa ja vuorovaikutustilanteissa.
Contents The course gives an overview on solution focused approach and how to apply solution focused approach in the work life and in interaction.
Suoritustavat Verkkotallenteet, kirjallisuuteen perehtyminen ja oppimistehtävät
Opiskelija voi tehdä oppimistehtäviä ja palauttaa niitä joustavasti koko lukuvuoden ajan (pois lukien heinäkuu). Tehtävien arviointi tapahtuu etukäteen määritellyn aikataulun mukaan (noin joka toinen kuukausi).
Arviointiperusteet oppimistehtävät
Toteutustavat verkko-opinnot
Oppimateriaalit
Suositeltavaa kirjallisuutta (Moodlesta löytyy lisää vinkkiä kirjallisuuteen):
- De Jong, P. & Berg, I.K. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Lyhytterapia instituutti. Luvut 1–7, 15.
- Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.
- Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.
- Hirvihuhta, H. & Litovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 2, 3, 4 ja 6.Tunniste FK00CT10
Nimi
Eri-ikäiset työyhteisössä
Different Generations in Workplaces
Laajuus 2 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö Anni Narsakka
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko hyv-hyl
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelämään
 sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä.
Learning outcomes After completing the course the student will be able to
 recognise and analyse the various workplace experiences and interpretations that employees representing different generations and age groups may have.
 acknowledge the challenges and opportunities which a multigenerational workplace may present.
Sisältö Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy eriikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?
Contents The goal of the course is to build an understanding of how one’s age and generation can influence their workplace experiences and how these age related experiences could be recognised and analysed. The course material will
assist the student in learning about generational differences but also highlights changes in modern work life. Depending on the student’s interests the course will further focus on the following themes: - How are age profiles and perceptions of work life connected? - How do employees of different age groups relate to change? - How can we utilise the strenghts of different generations? - How should multigenerationalism be taken into consideration in regards to eg. leadership, teamwork, collaboration and ongoing change?
Suoritustavat
Verkkotallenne+verkkotentti, kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä.
Opintojakson verkkotentti on monivalintatentti ja sitä voi suorittaa koko lukuvuoden ajan. Verkkotentti tulee suorittaa hyväksytysti ennen oppimistehtävän palauttamista.
Arviointiperusteet verkkotentti ja oppimistehtävä
Toteutustavat verkko-opinnot
Oppimateriaalit Tehtävässä hyödynnettävä teosta Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/103673 Lisäksi vähintään kahta muuta opettajan erikseen Moodlessa määrittelemistä materiaaleista.Tunniste FK00CT011
Nimi
Työyhteisöjen sosiaalipsykologia
Social psychology of work communities
Laajuus 3 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö Marika Kontturi
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko HYV-HYL
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Saa yleiskuvan työyhteisöjen sosiaalipsykologian perusteista.
- Hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät työelämän kontekstissa.
- Osaa tarkastalla käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen teoriatiedon kautta.
Learning outcomes After completing the course the student
- Gets an overview of the basics of social psychology in work communities.
- Masters the basic concepts, theories and research methods of social psychology in the context of working life.
- Is able to view practice situations in working life through social psychological theoretical knowledge.
Sisältö Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipsykologiaan työelämän kontekstissa ja hahmotetaan perusteet työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologiasta. Opintojaksolla käydään läpi tärkeimmät sosiaalipsykologiset käsitteet, teoriat ja
tutkimusmenetelmät. Sosiaalipsykologinen tieto antaa valmiudet tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen tiedon kautta sekä pohtia, miten tätä tietoa voi soveltaa työyhteisöihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.
Contents The course introduces social psychology in the context of working life and outlines the basics of social psychology in working life and organisations. The most important social psychological concepts, theories and research methods
are reviewed during the course. Social psychological information enables us to review practical working life situations through social psychological information and to consider how this information can be applied in solving problems related
to work communities.
Suoritustavat
Kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä TAI verkkotentti.
Oppimistehtävävaihtoehto on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. Verkkotenttipäiviä on viisi lukuvuoden aikana; kaksi syksyllä ja kolme keväällä.
Arviointiperusteet oppimistehtävä tai verkkotentti
Toteutustavat Verkko-opinnot
Oppimateriaalit 
1) Helkama ym. (2020). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 11. uudistettu painos.
2) Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos.
Löytyvät e-kirjoina UEFin kirjastosta.
Oppimistehtävävaihtoehdossa lisäksi muuta mahdollista opettajan Moodlessa osoittamaa kirjallisuutta.Tunniste FK00CT13
Nimi
Organisaatioiden johtaminen
Organisational Management and Leadership
Laajuus 3 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö Henna Kokkonen
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko hyv-hyl
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 osaa kertoa johtamisen peruskäsitteistä ja niiden sisällöstä
 osaa tunnistaa strategian vaikutuksen organisaatioiden johtamiseen
 osaa yhdistää johtamisen teoriaa ja käytäntöjä
Sisältö Opintojaksolla käsitellään organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisiä osa-alueita. Opintojakso keskittyy johtamisen perusteisiin ja peruskäsitteisiin. Opintojaksolla hyödynnetään ajankohtaista johtamisuutisointia ja yhdistellään
johtamisen teoriaa käytännön esimerkkeihin.
Suoritustavat
Verkko-opinnot; opintojaksolla edetään tehtävä kerrallaan. Opintojakso sisältää mm. videoluentoja, tekstejä ja erilaisia tehtäviä. Opiskelija voi tehdä opintojaksoa haluamassaan aikataulussa, opintojakson lopputehtävä arvioidaan aina kerran kuukaudessa.
Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.
Arviointiperusteet Oppimistehtävät
Toteutustavat verkko-opinnot
Oppimateriaalit Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.Tunniste FK00CT14
Nimi
Johtamisen erityisteema
Laajuus 2 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö Henna Kokkonen
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko hyv-hyl
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 osaa listata johtamisen ajankohtaisia erityisteemoja
 osaa valita itseään kiinnostavan teeman ja raportoida sitä koskevaa tietoa
 osaa tiivistää teeman olennaiset asiat ja kertoa esimerkkejä sen käytännön toteutusmahdollisuuksista
Sisältö Opintojaksolla syvennytään tiettyyn, opiskelijan itsevalitsemaan, johtamisen erityisteemaan. Tarkoituksena on tutustua tiettyyn teemaan hankkimalla sitä käsittelevää tietoa ja syventymällä tätä kautta aihepiiriin. Mahdollisia johtamisen erityisteemoja voivat olla esimerkiksi osaamisen johtaminen, etäjohtaminen, asiantuntijatyön johtaminen, vastuullinen johtaminen tai valmentava johtaminen.
Suoritustavat Johdantoluentotallenne, kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä
Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.
Arviointiperusteet Oppimistehtävä
Toteutustavat verkko-opinnot
Oppimateriaalit Eri teemojen esimerkkimateriaalia ilmoitetaan opintojakson MoodlessaTunniste FK00CT01
Nimi
Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi
Research methods in Work and Organisational Psychology I: Introduction to Research in Work and Organisation
Laajuus 2 op
Taso perusopinnot
Vastuuhenkilö Matti Kuittinen
Opetuskieli suomi
Arviointiasteikko hyv-hyl
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet,
 tuntee yleisimmät tutkimusmenetelmät,
 tuntee tutkimuksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset,
 tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutkimusprosessin eri vaiheissa.
Sisältö Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.
Suoritustavat Kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä.
Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.
Arviointiperusteet oppimistehtävä
Toteutustavat verkko-opinnot
Oppimateriaalit Opiskelija valitsee vähintään kolme lähdettä.
1) Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita.
2) Kuula, A. (2015). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.
3) Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (myös verkkokirjana).
4) Vilkka, H. (2015 tai 2017). Tutki ja kehitä.
Lisätiedot Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi ennen työ- ja organisaatiopsykologian aineopintojen opintojaksoa Projektityö, mikäli tieteellisen tutkimuksen perusteet eivät ole opiskelijalle tuttuja.

                       


Huom! Mikäli haluat ilmoittautua ainoastaan yksittäisille jaksoille, mainitse jaksot ilmoittautumisen lisätietokentässä!


Lisätiedot ja maksut

Maksut

Koko kokonaisuus (25 op) n. 415 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 190 € (maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä) + UEF-maksu n. 225 € (maksetaan suoraan UEF:ille opintojaksoille rekisteröityessä. Opintomaksu 9€/opintopiste. Rekisteröintiohje lähetetään ennen opintojen alkua sähköpostitse).

Yksittäinen jakso (3 op) n. 75 € 
Kesäyliopiston kurssimaksu 45 € (laskutetaan)  +  UEF-maksu 9€/opintopiste(maksetaan suoraan UEF:ille).

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautuessasi. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään sähköpostitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätiedot

Tina Martins      
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781