Courses

Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille (ayKRUO9111,verkkokurssi) VY, 5 sp


Time
11.5.2020 - 17.7.2020

Price
170.00 €

Enroll


Course information

Subject
Swedish language
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
4.5.2020
Lecturer
|FM Timo Väätänen
Contents

Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille (ayKRUO9111)

Opintojakson tavoite:
B1-C1. Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen (6.6.2003/424 § 6) mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Osaamistavoite:
Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Hän  hallitsee  ruotsin  kielen  perusrakenteet  ja  oman  alansa  keskeistä  sanastoa  sekä  osaa  viestiä  oman alansa suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti. Opiskelija  tuntee  suomenruotsalaisen  ja  ruotsalaisen  kulttuurin  erityispiirteitä.  Hänellä  on  valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa.

Opintojakson   sisältö:
Eri   aihepiirejä   käsitteleviä   ajankohtaisia   tekstejä.   Suullisia   ja   kirjallisia harjoituksia. Perusrakenteiden kertausta. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari-ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Opiskelija pitää omaan alaansa  liittyvän  suullisen  esitelmän  ruotsiksi. Suomenruotsalaisten  ja  ruotsalaisten  joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia.

Opetus:
50 tuntia lähiopetusta Zoomissa (tarvitset webkameran ja kuulokkeet): 20 tuntia kirjallisia ja 30 tuntia suullisia harjoituksia
+ 10 tuntia omatoimista työskentelyä Moodlessa

Tapaamisia verkko-opetusympäristö Zoomin avulla. Tapaamisissa käsitellään eri aihepiireihin liittyviä ajankohtaisia tekstejä kotona tapahtuneen etukäteisvalmistelun pohjalta, harjoitetaan suullista kielitaitoa sekä kerrataan perusrakenteita. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pari- ja pienryhmäkeskusteluja. Suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia. Verkkotapaamisissa opettaja antaa ohjeita kotitehtävien tekoon sekä palautetta niistä. Kurssilla käytetään apuna myös oppimisalusta Moodlea verkkokeskusteluihin, itseopiskeluun, tehtävien palauttamiseen sekä opettajan ohjaukseen ja palautteen antoon. Pystyäkseen osallistumaan verkkoistuntoihin opiskelija tarvitsee nettiyhteyden omalta tietokoneeltaan, kuulokkeet, mikrofonin sekä webkameran. Verkkoyhteyden toimivuus testataan ennen kurssin alkua.


Edeltävät opinnot:

a) lukion A-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e, m tai c) tai lukion B-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e tai m)
TAI
b) vastaavat  tiedot  JA  hyväksytysti  suoritettu  lähtötasotesti.  Lähtötasotestin  perusteella  opiskelija ohjataan  tarvittaessa  ruotsin  kielen  kertauskurssille  KRUO0010.  Suoritettuaan  kertauskurssin hyväksytysti opiskelija saa ilmoittautua peruskurssille.

 

Vaaditut suoritukset:

Kirjalliset ja suulliset harjoitukset.
Aktiivinen osallistuminen. Hyväksytysti suoritetut suulliset ja kirjalliset tehtävät.
Arviointi: Suullisten ja kirjallisten tehtävien jatkuva arviointi.

Opintojakso arvioidaan: a) kurssiarvosana: 1-5 / hylätty, b) kieliasetuksen mukainen toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito: TT/HT/hylätty.

Opintojakso muodostaa kokonaisuuden, jonka suullinen ja kirjallinen osuus on suoritettava hyväksyttävästi saman lukuvuoden aikana. Hylätty kurssi on suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen


Kirjallisuus:

1.Opetusmoniste: Svenska för ekonomistuderande 2017−2018.
2. Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina (2011): Fullträff igen!
Ruotsin kielioppi aikuisille. Finn Lectura.
3. Ajankohtaista omaa alaa käsittelevää aineistoa opettajan ohjeiden mukaan.

 

Aikataulu (alustava) ja maksut


Aika:  lähiopetusta verkossa  11.5.-17.7.2019 seuraavasti:

11.5.    klo 16.30-18.45
15.5.    klo 16.30-18.00
17.5.    klo 16.30-18.00
18.5.    klo 16.30-18.00
22.5.    klo 16.30-18.00
24.5.    klo 16.30-18.00
29.5.    klo 16.30-18.00
2.6.      klo 16.30-18.00    
6.6.      klo 16.30-18.00
8.6.      klo 16.30-18.00
13.6.    klo 16.30-18.00
15.6.    klo 16.30-18.00
20.6.    klo 16.30-18.00
22.6.    klo 16.30-18.00
27.6.    klo 16.30-18.00
29.6.    klo 16.30-18.00
3.7.      klo 16.30-18.45
5.7.      klo 16.30-18.45
6.7.      klo 16.30-18.45
10.7.    klo 16.30-18.00
12.7.    klo 16.30-18.00
17.7     klo 16.30-18.00 Tentti!

Maksut

kesäyliopiston kurssimaksu 120e + VY-maksu 50e

Kesäyliopiston kurssimaksu 120 € maksetaan ilmoittautuessa ja avoimen yliopiston VY-maksu 50 € maksetaan ILPA ilmoittautumisen yhteydessä (saat tähän ohjeet sähköpostitse, kun kurssin toteutuminen on vahvistettu).

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2018 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

HUOM!
tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella omasta oppilaitoksestaan puoltoa opintoihin ennen niiden alkua.

Lisätiedot


Camilla Järf-Wartiovaara, markkinointivastaava koulutussuunnittelija
Vaasan kesäyliopisto, F363 (Fabriikki)

camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5789