Courses

Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä (6 op) TY, 6 sp


Time
1.9.2023 - 31.12.2023

Price
150.00 €

Enroll


Course information

Subject
Special pedagogy
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
23.8.2024
Contents

Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä (6 op) kurssi kuuluu kokonaisuuteen Erityispedagogiikan aineopinnot (TY) 35 op

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimuskyselyn laatimiseen ja toteuttamiseen liittyvät perustaidot empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmänä ja ymmärtää kyselyiden soveltamisen mahdollisuuksien ja rajoituksien perusteet kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Opiskelija tuntee tilastollisten menetelmien erilaiset peruskäyttömahdollisuudet kasvatustieteellisessä tutkimuksessa sekä ymmärtää niihin liittyvät keskeisimmät käsitteet ja tilastollisen testaamisen peruslogiikan. Hän hallitsee empiirisen tutkimusaineiston valmistelun, kuvaamisen ja analysoinnin sekä tulosten tulkinnan ja esittämisen perusteet. Opiskelija hahmottaa sen, miten kyselyaineistoon kuuluvien muuttujien luonne ja mittaustarkkuus ovat yhteydessä siihen, millaisia määrällisiä analyysejä aineistolle on mahdollista tehdä. Opiskelijan yleiset työelämätaidot vahvistuvat, sillä hän tuntee isojen numeeristen aineistojen luotettavuuden arvioinnin, käsittelyn ja tulkinnan perusteet ovat keskeisiä taitoja esimerkiksi erilaisten selvitysten ja raporttien tekemisessä ja hyödyntämisessä.

Sisältö 

  •  - tutustuminen määrällisen tutkimuksen perusperiaatteisiin, mahdollisuuksiin, rajoitteisiin ja luotettavuuteen 
  •  - tutustuminen tutkimuskyselyihin empiirisen aineiston keruun menetelmänä; kyselyaineiston keräämiseen perehtyminen Webropol-palvelua käyttäen
  •  - perehtyminen empiirisen tutkimusaineiston valmisteluun ja kuvaamiseen SPSS-ohjelmistoa käyttäen
  •  - tilastollisten perusanalyysien toteuttamisen ja tulkitsemisen harjoitteleminen SPSS-ohjelmalla (parametriset ja epäparametriset korrelaatiokertoimet, ristiintaulukointi ja Khiin neliö -testi, riippumattomien otosten t-testi ja Mann-Whitneyn U-testi, yksisuuntainen varianssianalyysi ja Kruskal-Wallisin testi)
  •  - tilastoanalyysien tulosten raportoinnin harjoitteleminen

Aiktataulu ja toteutustavat

Luento-opetus 24 t (luentotallenteet) Pienryhmäopetus 22 t (läsnäolovelvollisuus), Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 4 t (tuutorit) TAI

Itsenäinen opiskelu (luento- ja verkkomateriaali, tarvittaessa voidaan järjestää myös harjoitustehtävien ohjaustilaisuus)

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustavat

Harjoitustehtävät yksilö- tai ryhmätyönä ja moodletentti (luennot ja kirjallisuus soveltuvin osin)

Arviointi

Moodletentti 0–5, Harjoitustehtävät hyväksytty–hylätty

Opintomateriaali

Luento- ja harjoitusmateriaalit. 

Lisäksi tarvittaessa esimerkiksi:

Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2020. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. 2. täydennetty ja uudistettu painos. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. (saatavilla verkosta)

Vehkalahti, K. 2019. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Helsinki: Helsingin yliopisto. (saatavilla verkosta)

Maksut


  • Kurssin hinta: 150 € (Opintomaksuun sisältyy Turun avoimen yliopiston maksu 60 € ja Vaasan kesäyliopiston maksu 90 €)

    Turun avoimen yliopiston hallintomaksu maksetaan opintojen alkaessa, saat ohjeistuksen kesäyliopistosta noin viikkoa ennen opintojakson alkua.

  • Voit maksaa Vaasan kesäyliopiston kurssimaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja


koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780