Courses

Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen (4 op) TY, 4 sp


Time
17.4.2023 - 15.9.2023

Price
110.00 €

Course information

Subject
Special pedagogy
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
10.4.2023
Contents

Vielä ehdit mukaan! Ilmoittautuminen on auki 9.1.2023 asti. Mikäli ilmoittaudut 24.12.2022-8.1.2023 aikana, saat tervetuloviesti viimeistään 9.1.2023. Tervetuloa mukaan!

Erityispedagogiikan aineopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op - kevät 2023
Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen 4 op - kevät 2023  
Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 4 op - kevät 2023-syksy 2023
Kielen ja kommunikaation tukeminen 4 op - syksy 2023
Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä 6 op - syksy 2022
Proseminaari, erityispedagogiikka 8 op - syksy 2023
Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op - kevät 2024

Osaamistavoitteet

Erityispedagogiikan aineopinnot suorittanut opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida kasvatuksen ja koulutuksen kenttää eri elämänvaiheissa erityispedagogisista lähtökohdista, ymmärtää erilaisia oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyviä haasteita ja niiden tukemisen periaatteita, osaa lukea, analysoida ja hyödyntää erityispedagogiikan tutkimustietoa ja on omaksunut valmiuksia erityispedagogiikan alan tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat mm. lisä- ja täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja opetustyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. 


Opetusohjelma


Aineopintojen aloitusohjaus torstaina 4.1.2023 klo 17.00–18.45, etäyhteyden osoite ilmoitetaan myöhemmin  

Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op) kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Hän tuntee erilaisia laadullisia aineistoja ja ymmärtää, minkälaista tutkimusta niiden avulla voidaan tehdä. Opiskelija hallitsee empiirisen tutkimuksen suunnittelun, aineiston tuottamisen, analyysin ja tulkinnan perusteet. Opiskelija osaa soveltaa laadullisen sisällönanalyysin periaatteita erilaisten aineistojen analysoimiseen. Hän tuntee myös muita laadullisia aineiston analyysin tapoja. Opiskelijan yleiset työelämävalmiudet vahvistuvat, sillä hän omaksuu myös yleisiä tiedonhankinnan, tiedonkäsittelyn ja kriittisen ajattelun taitoja, joita voi soveltaa työelämän kehittämiseen ja ongelmanratkaisuun.

Sisältö 

- tutustutaan laadullisen tutkimuksen lähtökohtiin, mahdollisuuksiin, rajoitteisiin ja luotettavuuteen
- perehdytään laadullisen tutkimusprosessin eri vaiheisiin suunnittelusta, aineiston tuottamiseen, analyysiin ja tulkintaan, sekä pohditaan tutkimuksen eettisiä valintoja ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
- tutustutaan monipuolisesti erilaisiin laadullisen tutkimuksen lähestymistapoihin ja menetelmiin
- harjoitellaan empiiristen menetelmien soveltamista sekä laadullisen tutkimuksen tulosten raportointia

Aikataulu ja toteutustavat

Luento-opetus 18 t (osa tallenteina), Pienryhmäopetus 4 t, Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 8 t (tuutori)

Luennoille voi osallistua etäyhteydellä Zoomissa ja osa luennoista tulee kuunneltavaksi luentotallenteina. Lisäksi opiskelija osallistuu yhteen ryhmäohjaukseen, joka järjestetään etäyhteydellä ja johon ilmoittaudutaan Moodlessa.
Viikko 2       Luento / Tiina Tuijula maanantaina 9.1.2023 klo 16.30–19.00 verkko-oppimisympäristö
Luento / Rauno Huttunen tiistaina 10.1.2023 klo 16.30–19.00 verkko-oppimisympäristö              
Viikko 3       Luento / Suvi Jokila maanantaina 16.1.2023 klo 17.00–19.00 verkko-oppimisympäristö
Luento / Anna-Maija Niemi tiistaina 17.1.2023 klo 16.30–19.00 verkko-oppimisympäristö.
Ilmoittautuminen ryhmäohjaukseen Moodlessa 18.1.–27.1.2023.
Viikko 4       Opintoryhmä (4 t)
Viikko 5        Itsenäinen opiskelu
Viikko 6        Tutkimussuunnitelman palautus verkkoalueelle 6.2.2023 mennessä.
Viikko 7        Ryhmäohjaus / Suvi Jokila tiistaina 14.2.2023 klo 16.30–19.45 verkko-oppimisympäristö TAI
Ryhmäohjaus / Tiina Tuijula keskiviikkona 15.2.2023 klo 16.30–19.45 verkko-oppimisympäristö TAI
Ryhmäohjaus / Marjo Nieminen torstaina 16.2.2023 klo 16.30–19.45 verkko-oppimisympäristö
Viikot 8–10   Itsenäinen opiskelu
Viikko 11      Opintoryhmä (4 t)
Viikko 12      Laadulliset tutkimusmenetelmät -tutkimusraportin tai kirjallisuusesseen palautus 24.3.2023 mennessä.

Muutokset mahdollisia

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja pienryhmissä tehtävä harjoitustyö tai vaihtoehtoisesti itsenäisesti tehtävä kirjallisuusessee (erityisesti, jos opintojakso on suoritettu aiemmin toisen oppiaineen aineopinnoissa).

Arviointi

0–5

Opintomateriaali

Luennot ja mahdolliset harjoitusmateriaalit.

Pakollinen kirjallisuus: 

Puusa, A. & Juuti, P. (toim.) 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus. (myös e-kirjana)

Suositeltava kirjallisuus:

Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.
Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.) 2005. Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
Pietikäinen, S. & Mäntynen, A. 2019 (tai vanhempi painos 2009). Uusi kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino.
Hyvärinen, M., Nikander, P. & Ruusuvuori, J. (toim.) 2017. Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino.
Laaksonen, S-M., Matikainen, J. & Tikka, M. (toim.) 2013. Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino.

Lisäksi opintojaksosta vastaavat opettajat voivat osoittaa suositeltavaa laadullisen tutkimuksen kirjallisuutta.

Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen (4 op) - kevät 2023

Tavoitteet 

Opiskelija:

- osaa määritellä sosiaalisemotionaalisten vaikeuksien taustoja ja ilmenemistä
- tunnistaa vahvuuksien näkökulman opetuksessa ja oppimisessa
- tunnistaa erilaiset teoreettiset lähestymistavat ja tieteenalojen eri diskursseja sosiaalisemotionaalisiin vaikeuksiin liittyen
- ymmärtää selitysmallien vaikutukset merkityksiin, joita lapsiin ja nuoriin liitetään ja tuntee syrjäytymisen mekanismeja sekä yhteiskunnan roolin ja osuuden tässä
- osaa ohjata lapsia ja perheitä erilaisiin palveluihin ja tietää tukiverkoston ja interventioita/menetelmiä sekä ymmärtää yhteydet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla
- osaa ohjata lapsia, nuoria ja perheitä erilaisiin palveluihin ja tietää tukiverkoston ja interventioita/menetelmiä sekä ymmärtää yhteydet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.

Sisältö

 - sosiaalisemotionaaliset vahvuudet, vaikeudet ja kompetenssien viiveet, vaikeuksien taustat
 - ilmeneminen ja merkitys
 - ongelmien määrittely eri lähtökohdista käsin ja ilmiön teoreettiset taustaoletukset
 - kontekstin merkitys vahvuuksissa ja vaikeuksissa
 - yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen tarpeiden tunnistaminen
 - mielenterveystyö, opetus, hoito
 - lapset, nuoret ja syrjäytyminen
 - erilaiset interventiot ja pedagogiset tukikeinot

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen, Verkkotehtävä(t) ja/tai Harjoitustyö(t) 

Aikataulu ja toteutustavat 

Luentotallenteet, Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 9 t

Viikot 10–11   Lukupiirityöskentelyn kirjavalinnan ilmoittaminen Moodlessa 6.–19.3.2023
Viikko 12        Opintoryhmä
Viikot 13–14 Itsenäinen opiskelu (luentotallenteet, oppimispäiväkirjan teko ja lukupiiriin valmistautuminen) ja kirjallisuusalustuksen palautus Moodleen 9.4.2023 mennessä.
Viikko 15      Opintoryhmä
Viikko 16      Itsenäinen ryhmä- ja yksilöopiskelu ja luentojen oppimispäiväkirjan palautus 21.4.2023 mennessä.
Viikko 17        Opintoryhmä

Muutokset mahdollisia

Arviointi

Hyväksytty–hylätty

Oppimateriaali

Kirjallisuus ja muu materiaali ilmoitetaan opiskeluoppaassa.

Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen (4 op) - kevät 2023-syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija:

 - tietää neurologisten kehityshäiriöiden ja vammaisuuden moninaisia yhteyksiä kehitykseen ja oppimiseen,
 - tuntee laaja-alaisten oppimisen haasteiden taustoja, selitysmalleja ja vaikeuksien päällekkäistymistä,
 - tuntee arviointiin, kuntoutukseen ja tukitoimiin liittyviä periaatteita ja käytäntöjä sekä
 - ymmärtää pedagogisen tuen merkityksen osana kuntoutusta.

Sisältö

 - erilaiset neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus
 - laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet elämänkaaren eri vaiheissa
 - yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat
 - haasteiden arviointi, kuntoutus ja tukitoimet

Suoritustavat

Moodletentti, Harjoitustehtävä

Harjoitustehtävässä opiskelija lukee teoksen opettajan antamasta kirjallisuuslistasta ja osallistuu sen pohjalta pienryhmäopetukseen tai verkkotyöskentelyyn. 

Aikataulu ja toteutustavat

Luentotallenteet, Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 6 t

Viikot 16–18   Itsenäinen opiskelu (luentotallenteet ja kirjallisuus)
Viikko 19        Moodletentti 10.5. klo 17.30–12.5.2023 klo 17.30 (avoinna 2 vrk)
Viikko 20        Itsenäinen opiskelu ja kirjallisuustehtävän palautus 19.5.2023 mennessä.
Viikko 21        Opintoryhmä
Viikko 22        Opintoryhmä
Viikko 23        Moodletentti 7.6. klo 17.30–9.6.2023 klo 17.30 (avoinna 2 vrk)
Viikko 37        Moodletentti 13.9. klo 17.30–15.9.2023 klo 17.30 (avoinna 2 vrk, alustava ajankohta)

Arviointi

Tentti 0–5, Harjoitustehtävä hyväksytty–hylätty

Oppimateriaali

Luentojen lisäksi tentitään soveltuvin osin:
1. Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M., Ylinen, A. (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Duodecim.
2. Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H. 2012 tai 2013. Kehitysvammaisuus. Porvoo: WSOY.
3. Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) 2018. (painokset 1–3.) Lastenneurologia. Duodecim.
Lisäksi opettajan ohjeistama muu materiaali.

Harjoitustehtävää varten luettava materiaali valitaan opiskeluoppaassa ilmoitettavasta kirjallisuuslistasta.

Kielen ja kommunikaation tukeminen (4 op) - syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija:

 - tietää kielen ja kommunikaation tyypillisen kehityksen haasteiden arvioinnin perustana,
 - ymmärtää kielen merkityksen lapsen kehityksessä ja oppimisessa,
 - tunnistaa kielen ja kommunikaation kehitykseen vaikuttavia riskitekijöitä ja
 - tuntee kielen ja kommunikaation poikkeamia sekä niiden taustoja, arviointia, kuntoutusta ja tukitoimia.  

Sisältö

 - tyypillinen kielen kehitys
 - poikkeava kielen ja kommunikaation kehitys ja sen taustat
 - arviointi, kuntoutus ja tukitoimet
 - pedagoginen tuki
 - selkokieli
 - AAC-menetelmät

Suoritustavat 

Moodletentti, Kirjallinen ennakkotehtävä

Aikataulu ja toteutustavat 

Luento-opetus/Luentotallenteet 16 t, Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 3–6 t

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

HUOM Luennoille voi osallistua etäyhteydellä Zoomissa ja osa luennoista tulee kuunneltavaksi vain luentotallenteina. 

Muutokset mahdollisia

Arviointi

Hyväksytty–hylätty

Oppimateriaali

Ennakkotehtävä

1. Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (toim.) 2020. Lapsen kielenkehitys:vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (opintojakson alussa ilmoitettavat osat)

2. Muu mahdollinen opettajan ohjeistama materiaali.

Luentojen lisäksi tentitään:

Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (toim.) 2010. Kieli ja aivot. Helsinki, Art-Print. (opintojakson alussa ilmoitettavat osat).

Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Oppimateriaalikeskus Opike.

Käypä hoito -suositus Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret), https://www.kaypahoito.fi/hoi50085

Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) 2018 (painokset 1-3). Lastenneurologia. Duodecim. (kappale 3, Puheen ja kielen kehityksen häiriöt) 

Muu mahdollinen opettajan ohjeistama materiaali.

Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä (6 op) syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimuskyselyn laatimiseen ja toteuttamiseen liittyvät perustaidot empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmänä ja ymmärtää kyselyiden soveltamisen mahdollisuuksien ja rajoituksien perusteet kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Opiskelija tuntee tilastollisten menetelmien erilaiset peruskäyttömahdollisuudet kasvatustieteellisessä tutkimuksessa sekä ymmärtää niihin liittyvät keskeisimmät käsitteet ja tilastollisen testaamisen peruslogiikan. Hän hallitsee empiirisen tutkimusaineiston valmistelun, kuvaamisen ja analysoinnin sekä tulosten tulkinnan ja esittämisen perusteet. Opiskelija hahmottaa sen, miten kyselyaineistoon kuuluvien muuttujien luonne ja mittaustarkkuus ovat yhteydessä siihen, millaisia määrällisiä analyysejä aineistolle on mahdollista tehdä. Opiskelijan yleiset työelämätaidot vahvistuvat, sillä hän tuntee isojen numeeristen aineistojen luotettavuuden arvioinnin, käsittelyn ja tulkinnan perusteet ovat keskeisiä taitoja esimerkiksi erilaisten selvitysten ja raporttien tekemisessä ja hyödyntämisessä.

Sisältö 

 •  - tutustuminen määrällisen tutkimuksen perusperiaatteisiin, mahdollisuuksiin, rajoitteisiin ja luotettavuuteen 
 •  - tutustuminen tutkimuskyselyihin empiirisen aineiston keruun menetelmänä; kyselyaineiston keräämiseen perehtyminen Webropol-palvelua käyttäen
 •  - perehtyminen empiirisen tutkimusaineiston valmisteluun ja kuvaamiseen SPSS-ohjelmistoa käyttäen
 •  - tilastollisten perusanalyysien toteuttamisen ja tulkitsemisen harjoitteleminen SPSS-ohjelmalla (parametriset ja epäparametriset korrelaatiokertoimet, ristiintaulukointi ja Khiin neliö -testi, riippumattomien otosten t-testi ja Mann-Whitneyn U-testi, yksisuuntainen varianssianalyysi ja Kruskal-Wallisin testi)
 •  - tilastoanalyysien tulosten raportoinnin harjoitteleminen

Aiktataulu ja toteutustavat

Luento-opetus 24 t (luentotallenteet) Pienryhmäopetus 22 t (läsnäolovelvollisuus), Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 4 t (tuutorit) TAI

Itsenäinen opiskelu (luento- ja verkkomateriaali, tarvittaessa voidaan järjestää myös harjoitustehtävien ohjaustilaisuus)

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustavat

Harjoitustehtävät yksilö- tai ryhmätyönä ja moodletentti (luennot ja kirjallisuus soveltuvin osin)

Arviointi

Moodletentti 0–5, Harjoitustehtävät hyväksytty–hylätty

Opintomateriaali

Luento- ja harjoitusmateriaalit. 

Lisäksi tarvittaessa esimerkiksi:

Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2020. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. 2. täydennetty ja uudistettu painos. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. (saatavilla verkosta)

Vehkalahti, K. 2019. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Helsinki: Helsingin yliopisto. (saatavilla verkosta)

Proseminaari, erityispedagogiikka (8 op) syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija

 •  - tuntee kasvatustieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee toteuttamaan ne
 •  - osaa asettaa mielekkään tutkimusongelman
 •  - osaa hankkia tutkimusaineiston sekä analysoida ja tulkita sitä
 •  - osaa tieteellisen kirjoittamisen, tutkimusten arvioinnin ja tieteellisen keskustelun perustaitoja

Sisältö

 •  - kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset ja metodiset perusteet   
 •  - aiheen valinta ja rajaus 
 •  - tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen
 •  - aineiston hankinta ja tulosten analyysi
 •  - tieteellinen raportointi sekä kritiikki (opponointi) ja keskustelu  

Suoritustavat

Tutkielma, Seminaari

Tutkielma tehdään yksilö- tai parityönä. Lähipäivän luento- ja pienryhmäopetuksessa, verkko-opetuksessa sekä palauteseminaarissa on osallistumisvelvollisuus. Erityispedagogiikan tai aikuiskasvatustieteen aineopinnot suorittanut vapautuu luennoista. 

Aikataulu ja toteutustavat

Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 7 t (ohjaavat opettajat), Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 12 t (tuutorit), Seminaari (ohjaavat opettajat)
Viikko 38       Opintoryhmä
Viikko 39       Ideapaperin palautus 25.9.2023 mennessä.
Viikko 40       Tutkimusaiheiden käsittely verkkotyöskentelynä (osallistumisvelvollisuus).
Viikot 41–44  Itsenäinen opiskelu ja opintoryhmä tuutorin kanssa sovitulla viikolla.
Tutkimussuunnitelman palautus 30.10.2023 mennessä tai ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan.
Viikko 45       Proseminaarien tutkimussuunnitelmien käsittely ohjaavan opettajan kanssa sovittavan aikataulun mukaan. (osallistumisvelvollisuus, verkko-oppimisympäristö).
Viikot 46–      Itsenäinen opiskelu ja kaksi opintoryhmää tuutorin kanssa sovituilla viikoilla sekä palauteseminaari kevätlukukaudella 2024 ryhmän ja ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan (osallistumisvelvollisuus, verkko-oppimisympäristö).

HUOM Itsenäinen ja ohjattu työskentely jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle.
Syyslukukausi: Johdantoluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimussuunnitelman laatiminen, aineiston hankinta.
Kevätlukukausi: Aineiston analyysi, raportointi ja tutkimuksen esittäminen, opponointi sekä osallistuminen oman ja muiden tutkielmien pohjalta käytävään keskusteluun.

Arviointi 

0–5

Edeltävät opinnot

 1. Laadulliset tutkimusmenetelmät ja Määrällisen tutkimuksen perustaidot -opintojaksojen suorittaminen ennen proseminaariin aloittamista tai viimeistään sen aikana.
 2. Lisäksi aineopinnoista tulee olla suoritettuna vähintään kaksi opintojaksoa. 

Oppimateriaali

Oheislukemistona käytetään:

1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä. JA
2. Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2020. 2. täydennetty ja uudistettu painos. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. (saatavissa verkosta) JA
3. Eskola, J. & Suoranta, J. 2008 tai vanhempi vastaava painos. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.  TAI Syrjäläinen, E., Eronen, A. & Värri, V.-M.     (toim.) 2007. Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press.

Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat (4 op) syksy 2023-kevät 2024

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen historian ilmiöitä niiden yhteiskunnallis-historiallisissa yhteyksissään. Opiskelija huomaa, miten ilmiöiden tulkinnat muuttuvat ajassa. Opiskelija hahmottaa muutosta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä jännitteitä.

Sisältö

- historiatietoisuuden, historiakulttuurin ja historiapolitiikan käsitteet
- lapsuus ja perhe historiallisina ilmiöinä
- koulutuksen merkitykset ja tulkinnat eri aikoina
- aikuiskasvatuksen historia
- kasvatusaatteiden historia
- erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen historia
- koulutuksen sukupuolittuneiden käytäntöjen historia

Suoritustavat

Oppimispäiväkirja, Artikkelireferaatti   

Aikataulu ja toteutustavat

Luentotallenteet, Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 6 t

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Muutokset mahdollisia

Arviointi

Oppimispäiväkirja 0–5, Artikkelireferaatti hyväksytty–hylätty

Opintomateriaali:

Oheislukemisto ilmoitetaan opiskeluoppaassa.

Maksut


 • Koko kokonaisuus (35 op): 840 € (Opintomaksuun sisältyy Turun avoimen yliopiston maksu 350 € ja Vaasan kesäyliopiston maksu 490 €)

  Turun avoimen yliopiston hallintomaksu maksetaan opintojen alkaessa, saat ohjeistuksen kesäyliopistosta noin viikkoa ennen opintojakson alkua.

 • Voit maksaa Vaasan kesäyliopiston kurssimaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja


koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780