Courses

Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op) TY, 5 sp


Time
4.1.2023 - 24.3.2023

Price
135.00 €

Course information

Subject
Special pedagogy
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
9.1.2023
Contents

Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op) kurssi kuuluu kokonaisuuteen Erityispedagogiikan aineopinnot (TY) 35 op

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Hän tuntee erilaisia laadullisia aineistoja ja ymmärtää, minkälaista tutkimusta niiden avulla voidaan tehdä. Opiskelija hallitsee empiirisen tutkimuksen suunnittelun, aineiston tuottamisen, analyysin ja tulkinnan perusteet. Opiskelija osaa soveltaa laadullisen sisällönanalyysin periaatteita erilaisten aineistojen analysoimiseen. Hän tuntee myös muita laadullisia aineiston analyysin tapoja. Opiskelijan yleiset työelämävalmiudet vahvistuvat, sillä hän omaksuu myös yleisiä tiedonhankinnan, tiedonkäsittelyn ja kriittisen ajattelun taitoja, joita voi soveltaa työelämän kehittämiseen ja ongelmanratkaisuun.

Sisältö 

- tutustutaan laadullisen tutkimuksen lähtökohtiin, mahdollisuuksiin, rajoitteisiin ja luotettavuuteen
- perehdytään laadullisen tutkimusprosessin eri vaiheisiin suunnittelusta, aineiston tuottamiseen, analyysiin ja tulkintaan, sekä pohditaan tutkimuksen eettisiä valintoja ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
- tutustutaan monipuolisesti erilaisiin laadullisen tutkimuksen lähestymistapoihin ja menetelmiin
- harjoitellaan empiiristen menetelmien soveltamista sekä laadullisen tutkimuksen tulosten raportointia

Aikataulu ja toteutustavat

Luento-opetus 18 t (osa tallenteina), Pienryhmäopetus 4 t, Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 8 t (tuutori)

Luennoille voi osallistua etäyhteydellä Zoomissa ja osa luennoista tulee kuunneltavaksi luentotallenteina. Lisäksi opiskelija osallistuu yhteen ryhmäohjaukseen, joka järjestetään etäyhteydellä ja johon ilmoittaudutaan Moodlessa.

Aineopintojen aloitusohjaus torstaina 4.1.2023 klo 17.00–18.45, etäyhteyden osoite ilmoitetaan myöhemmin  
Viikko 2       Luento / Tiina Tuijula maanantaina 9.1.2023 klo 16.30–19.00 verkko-oppimisympäristö
Luento / Rauno Huttunen tiistaina 10.1.2023 klo 16.30–19.00 verkko-oppimisympäristö              
Viikko 3       Luento / Suvi Jokila maanantaina 16.1.2023 klo 17.00–19.00 verkko-oppimisympäristö
Luento / Anna-Maija Niemi tiistaina 17.1.2023 klo 16.30–19.00 verkko-oppimisympäristö.
Ilmoittautuminen ryhmäohjaukseen Moodlessa 18.1.–27.1.2023.
Viikko 4       Opintoryhmä (4 t)
Viikko 5        Itsenäinen opiskelu
Viikko 6        Tutkimussuunnitelman palautus verkkoalueelle 6.2.2023 mennessä.
Viikko 7        Ryhmäohjaus / Suvi Jokila tiistaina 14.2.2023 klo 16.30–19.45 verkko-oppimisympäristö TAI
Ryhmäohjaus / Tiina Tuijula keskiviikkona 15.2.2023 klo 16.30–19.45 verkko-oppimisympäristö TAI
Ryhmäohjaus / Marjo Nieminen torstaina 16.2.2023 klo 16.30–19.45 verkko-oppimisympäristö
Viikot 8–10   Itsenäinen opiskelu
Viikko 11      Opintoryhmä (4 t)
Viikko 12      Laadulliset tutkimusmenetelmät -tutkimusraportin tai kirjallisuusesseen palautus 24.3.2023 mennessä.

Muutokset mahdollisia

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja pienryhmissä tehtävä harjoitustyö tai vaihtoehtoisesti itsenäisesti tehtävä kirjallisuusessee (erityisesti, jos opintojakso on suoritettu aiemmin toisen oppiaineen aineopinnoissa).

Arviointi

0–5

Opintomateriaali

Luennot ja mahdolliset harjoitusmateriaalit.

Pakollinen kirjallisuus: 

Puusa, A. & Juuti, P. (toim.) 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus. (myös e-kirjana)

Suositeltava kirjallisuus:

Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.
Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.) 2005. Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
Pietikäinen, S. & Mäntynen, A. 2019 (tai vanhempi painos 2009). Uusi kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino.
Hyvärinen, M., Nikander, P. & Ruusuvuori, J. (toim.) 2017. Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino.
Laaksonen, S-M., Matikainen, J. & Tikka, M. (toim.) 2013. Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino.

Lisäksi opintojaksosta vastaavat opettajat voivat osoittaa suositeltavaa laadullisen tutkimuksen kirjallisuutta.

Maksut


  • Kurssin hinta: 135 € (Opintomaksuun sisältyy Turun avoimen yliopiston maksu 50 € ja Vaasan kesäyliopiston maksu 85 €)

    Turun avoimen yliopiston hallintomaksu maksetaan opintojen alkaessa, saat ohjeistuksen kesäyliopistosta noin viikkoa ennen opintojakson alkua.

  • Voit maksaa Vaasan kesäyliopiston kurssimaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja


koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780