Courses

Kasvatustieteen perusopinnot (verkkokurssi), HY, 25 sp


Time
12.1.2022 - 31.8.2022

Price
430.00 €

Course information

Subject
Pedagogy
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
16.1.2022
Contents

Vielä ehdit mukaan!

Tervetuloviesti ilmoittautumisen jälkeen tulee s-postitse viim. 10.1.2022

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojaksot

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op (verkko-opetus, 12.1.–23.2.2022)

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 op (verkko-opetus 14.2.–17.4.2022)

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op (verkko-opetus 2.5.–8.6.2022)

Oppimisen ja opetuksen perusteet (verkkotentti tai essee, kesä 2022)

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op (verkko-opetus, 6.6.2022–31.8.2023)


Johdatus kasvatustieteisiin 5 op (verkkokurssi)

Aikataulu: 12.1.2022– 23.2.2022

Sisältö

Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kasvatustieteen historiaa ja kehityskulkuja sekä kasvatustieteen peruskäsitteitä. Hän tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja ja osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta.

Kurssi sopii kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville, kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja (25 op).

Kurssin suoritustapa: kirjallisuus ja verkkomateriaalit + oppimistehtävä ja työpaja verkossa (OT 115 h + R 20 h).

Kurssiin liittyvät aikataulut:

Intensiivisin opiskelu- ja opetusjakso sijoittuu aikavälille ke 12.1. – ti 15.2.2022

I moduuli: (OT 70 h) Oppimistehtävä. Palautuspäivä ke 26.1. TAI ke 23.2.

II moduuli: (OT 45 h + R 20 h) Työpaja ke 26.1. – ti 15.2. Ilmoittaudu pajaan Moodlessa viimeistään pe 14.1.2022.

Esitiedot: ei vaadita edeltäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
 - Tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
 - Tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
 - Tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja
 - Osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta.

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden kandiohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta.
Opintojakso on pakollinen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.
Opintojakso kuuluu yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan perusopintoihin.
Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien/koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opettaja Tiina Renko

Opetuskieli suomi

Arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty.


Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 op (verkkokurssi)

Aikataulu: 14.2.–17.4.2022

Sisältö

Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: oppiminen työssä, organisaatioiden oppiminen, oppiminen verkostoissa, asiantuntijuus.

Kurssi sopii kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville, kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja (25 op).

Kurssin suoritustapa: luentotallenteet, verkkokeskustelut, kirjallisuus, oppimistehtävät.

Kurssiin liittyvät aikataulut

Orientaatioluento ma 14.2. klo 17-18.30 (tästä tulee myös tallenne).

Kirjaudu Moodleen viimeistään ma 21.2., tutustu kurssialueeseen ja ilmoittaudu keskusteluryhmään.

Verkkokeskustelut viikot 8-11 (alkaa ti 22.2.).

Oppimistehtävän palautus su 17.4.2022.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Opettaja Kirsi Kallio

Opetuskieli suomi

Arviointi opettaja arvioi suoritukset asteikolla 0-5.


Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op (verkkokurssi)

Aikataulu: 2.5.–8.6.2022

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä, kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia, kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja. Hän on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen ja tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Kurssi sopii kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville, kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja (25 op).

Kurssin suoritustapa: luennot 21 t, kirjallisuus ja oppimistehtävä. Opintojakso suoritetaan pienryhmissä. Ryhmän jäsenet saavat opintojaksosta yhteisen arvosanan. Pienryhmät muodostetaan opintojakson ensimmmäisellä lähiopetuskerralla, jolle on ehdoton läsnäolopakko. Opintojakson arvosana muodostuu ryhmätentin (ns. tutkijatentti) ja blogikirjoitusten keskiarvosta.

Kurssiin liittyvät aikataulut

Luennot (verkko-opetus): ma 2.5, ke 4.5 ja ma 9.5, ke 11.5 klo 17-20.15. 

Oppimistehtävän palautus ke 8.6.2022

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 - ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 - ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 - ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 - on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 - on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Oppimateriaalit

Pakollinen kirjallisuus:

  • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)
    TAI
  • Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.
  • Opettajan ja nimikkotutkijoiden kurssin aikana osoittama materiaali / Annat material enligt forskarnas och föreläsarnas anvisningar

Suositeltava kirjallisuus:

  • Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino: Tampere.

Arviointi

Opettaja arvioi suoritukset asteikolla 0-5.


Oppimisen ja opetuksen perusteet, 5 op, verkkotentti tai essee

Aikataulu kesä 2022

tarkempi kurssikuvaus tulee pian


Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op, verkkokurssi

Aikataulu: 6.6.2022–31.8.2023

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään kasvatuksen, koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin välisten suhteiden tarkasteluun. Opiskelija tutustuu myös kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen monitieteisyyteen sekä tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin. Lisäksi opiskelija pohtii sitä, millaisia seurauksia erilaisilla teoreettisilla lähestymistavoilla on kasvatusta ja koulutusta koskevien tavoitteiden, rakenteiden, ongelmanasettelun ja ratkaisuyritysten kuten myös tutkimuskysymysten muodostumiselle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Kurssi sopii kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville, kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja (25 op).

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan luentokurssilla ja siihen sisältyvillä kirjallisilla tehtävillä. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luentokurssilla käsiteltyjen sisältöjen hallintaa.

Kurssiin liittyvät aikataulut:

Orientoiva verkkoluento ma 6.6.2022 klo 17.30-19.30 Orientaatioluennosta tehdään tallenne, ja sen voi katsoa myös myöhemmin.

Kirjaudu Moodleen ryhmäjakoa varten ajoissa.

Verkkokeskustelu elokuussa (yksi viikko, osallistuminen omalla aikataulla).

Oppimistehtävien palautus elokuun loppu.

Esseen palautus elokuun loppuun mennessä.

Tarkemmat ajat päivitetään keväällä 2022.

Lisätiedot

Opintojakso sopii kaikille kasvatustieteiden opinnoista kiinnostuneille.

Oppimateriaalit

  • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013 (myös 2006 ja 2000 painokset käyvät). Kasvatussosiologia. Luvut 1–6. (saatavilla myös e-kirjana)
  • Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J.(toim.) 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset: Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.
  • Lisäksi opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa tieteellisistä aikakauslehdistä ja teoksista ajankohtaisia artikkeleita, esim. teoksesta Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.). 2005. Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden kandiohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta.
Opintojakso on pakollinen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.
Opintojakso kuuluu yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan perusopintoihin.
Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien/koulutusohjelmien opiskelijoille.
Arviointimenetelmät ja -kriteerit

0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen ryhmä- tai yksilötyöhön, jossa arvioidaan kuinka hyvin opiskelija tunnistaa kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Opettaja: Eeva-Leena Onnismaa

Opetuskieli: suomi


Maksut


Koko kokonaisuus (25 op): 430 € (Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 180€ + HY-maksu 250€)

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783