Courses

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen (UTU), 4 sp


Time
12.3.2024 - 31.5.2024

Schedule:
ti: 17.00+-+18.00
Price
145.00 €

Enroll


Course information

Subject
Pedagogy
Location
Verkkokurssi
Last enrollment date
5.3.2024
Contents

Mitä on kestävä kehitys sosiaalisesta, ympäristöllisestä, taloudellisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta katsottuna?

Tämä opintojakso tutustuttaa kestävään kehitykseen määreenä sekä kestävän kehityksen ja kasvatuksen lähtökohtiin ja ulottuvuuksiin. 

Samalla jakso tarjoaa tietoa tarpeista ja lähtökohdista, joita kestävää kehitystä edistävällä kasvatuksella, opetuksella ja koulutuksella on.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan:

 - Opiskelija kykenee tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta ja tunnistaa kestävän kehitykseen liittyvien osa-alueiden keskinäisen yhteyden ja niihin liittyvät vaikutussuhteet.

 - Opiskelija ymmärtää, mitä kestävä kehitys edellyttää yhteiskunnan makro- ja mikrotasoilla.

 - Opiskelija tuntee kestävän kehityksen poliittisena ja normatiivisena käsitteenä sekä tieteellisenä tutkimuskohteena.

 - Opiskelija ymmärtää, ettei jatkuvaan taloudelliseen kasvuun perustuva yhteiskuntajärjestelmä ja ”hyvän elämän” rakentuminen ole ainoa, eikä edes toivottava, mahdollinen tulevaisuuden todentumisen kehityssuunta, vaan voimme valita toisenkin tien. Opiskelija saa näin työkaluja myös sen hahmottamiseksi, ettei tulevaisuus rakennu itsestään, vaan se on paljolti riippuvainen ihmisten tätä koskevista valinnoista Lisäksi opiskelija hahmottaa sen, kuinka merkittävä tekijä kasvatus ja koulutus on kestävän kehityksen orientaation ja tulkinnan vahvistumiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Sisältö 

Opintojaksolla keskitytään seuraaviin teemoihin:

 - kestävän kehityksen käsitteen määrittely, lähtökohdat ja tulkinnat sekä kestävän elämäntavan ja tulevaisuuden yleispiirteet

 - kestävän kehityksen näkökulman pääulottuvuudet (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) ja näihin liittyvät nykyiset ja tulevat haasteet

 - kestävä kehitys osana sivistysajattelua ja ekosysteemikeskeisyyttä

 - kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen merkityksen lähtökohdat ja muutostarpeet

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu kaikille kestävästä kehityksestä ja kasvatuksesta kiinnostuneille: opetus-, kasvatus- ja kehittämistehtävissä oleville ja sivistyksen parissa työskenteleville, aina varhaiskasvatuksesta korkealle asteelle saakka. Jakson sisältö sopii mainiosti koulutussektorilla eri tehtävissä työskenteleville täydennyskoulutukseksi sekä opettajaksi opiskeleville ja opettajan pedagogisia opintoja tekeville lisä- ja täydennysopinnoiksi. Opinnot soveltuvat erinomaisesti kansalaisjärjestöissä tai muussa järjestötoiminnassa toimiville, jotka tarvitsevat tietoa ja osaamista kansalaistaidoista kestävän kehityksen ja kasvatuksen edistämiseksi.

Aikataulu ja toteutustavat

Opintojakso alkaa maaliskuussa opintoryhmätapaamisella verkossa. Jakson aikana opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla verkossa n. 4 kertaa. Välitehtävät  (4 kpl) palautetaan opintoryhmän tuutorille, ja jakson lopuksi työstetään essee, joka palautetaan MOOC-ympäristöön. Tämän loppuesseen palautus 15.5. mennessä.

Opintojaksossa on neljä osiota:

I Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen
II Kestävän kehityksen käsite, neljä keskeistä ulottuvuutta
III Kestävä kehitys,kasvatus ja koulutus - pyöreän pöydän keskustelua asiantuntijoilta
IV Haasteita, vastauksia ja koontaa

Opintojakson ensimmäisessä osiossa avataan kestävän kehityksen ja kasvatuksen viitekehystä yleisellä tasolla. Seuraavassa osiossa avataan kestävän kehityksen käsitteeseen liittyvää neljä keskeistä ulottuvuutta. Kolmannessa osiossa kestävyydestä ja kasvatuksesta keskustellaan pyöreän pöydän äärellä. Opintojakson neljännessä  osiossa tarkastellaan kestävään kehitykseen ja kasvatukseen liittyviä haasteita ja "vastauksia” sekä vedetään opintojakso yhteen eri osioista nousseiden tulkintojen avulla.

Tuutortapaamiset (verkossa, Zoom):

Ti 12.3 klo 17.00-18.00

Ti 26.3 klo 17.00-18.00

Ti 9.4 klo 17.00-18.00

Ti 23.4 klo 17.00-18.00

Lopputyöt palautetaan 31.5.2024 mennessä

HUOM: muutokset mahdollisia

Kouluttaja

Ryhmät tutorina toimii kasvatustieteen maisteri ja väitöskirjatutkija Elise Pihlajaniemi 

Suoritustavat

Opintojakso toteutetaan tuutorryhmäopetuksena (verkossa), itsenäisenä opiskeluna sekä verkko-opintoina MOOC-alustalla, joka on kaikille avoin oppimisympäristö. Opintojakso sisältää neljä erillistä osiota alustuksineen, tehtävineen ja muine oheismateriaaleineen ja – kirjallisuuksineen.

Toteutustapa:

  •  - verkkoalustukset ja muu vastaava oheismateriaali 20 t
  •  - opintoryhmätyöskentely (n. 10 t)  ja itsenäinen työskentely (yht. 88 t) opintojakson MOOC-oppimisympäristön sivuilla 


Maksut


  • Kurssin hinta: 145 € (Opintomaksuun sisältyy Turun avoimen yliopiston maksu 60€ ja Vaasan kesäyliopiston maksu 85€.

    Turun avoimen yliopiston hallintomaksu (60 €) maksetaan opintojen alkaessa, saat ohjeistuksen kesäyliopistosta noin viikkoa ennen opintojakson alkua.

  • Voit maksaa Vaasan kesäyliopiston kurssimaksun (85 €) verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja


koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780