Ungdomsvetenskap


1) UNGA MED RISK FÖR MARGINALISERING, 5 SP

Innehåll: Under kursen diskuteras begrepp såsom utslagning, utanförskap, marginalisering och delaktighet. Är det svårt att vara ung idag? Vem eller vad marginaliserar och vem är egentligen utslagen? Utslagning och marginalisering som process tas upp. Riskfaktorer och förebyggande faktorer behandlas samt statistik och vad fenomenet kostar samhället. Vad kan vi göra och vad gör samhället? Kursen behandlar också delar av ungdomslagen samt ungdomsgarantin. Vi ser också på verkstädernas och det uppsökande arbetets roll i förebyggandet av utanförskap. Sektoröverskridande samarbete samt andra sätt att jobba med att förebygga utanförskap är en röd tråd i kursen.

Mål: Efter avslutad kurs skall förväntas den studerande kunna
- känna till de centrala begreppen
- känna till utslagning som process samt riskfaktorer och främjande faktorer
- känna till aktuella insatser som görs i samhället (främst Finland) för att
förhindra utslagning
- känna till de nyaste förändringarna i ungdomslagen samt huvuddragen i
ungdomsgarantin
- känna till vad som kan vara vändpunkterna för en ungdom i risk för utanförskap

Allmänfärdigheter:
- den studerande utvecklar färdigheter som kritiskt tänkande, deltagande i diskussioner, självständigt arbete, känsla för bemötande av olika individer samt ökar sin kunskap om var han/hon hittar information kring dessa frågor

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Johanna Mickos

Tidpunkt:

lördag 25.11.2017
kl. 09.00 – 12.15 lektion 1-4 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 - 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 15.30 lektion 5-7

söndag 26.11.2017
kl. 09.00 – 12.15 lektion 8-11 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 15.30 lektion 12-14

lördag 2.12.2017
kl. 09.00 - 12.15 lektion 15-18
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 19-20

studiebesök, tidpunkten meddelas senare lektion 19-20

Undervisningsformer:
Föreläsningar, studiebesök, grupparbeten, diskussioner, videon
Examination:
75% närvaro samt hemtentamen/tentamen och eventuella arbeten.

Litteratur: Hoikkala, Tommi & Sell, Anna: UNGDOMSARBETE ÄR NÖDVÄNDIGT ?
Teoretisk underbyggnad, metodernas begränsningar och möjligheter. 2010 . Valda
delar.
Kopieringsunderlag av föreläsaren samt aktuella rapporter och artiklar enligt
föreläsarens anvisningar.
Delar av ungdomslagen samt ungdomsgarantin

Ev. tentamen: torsdagarna 14.12.2017, 18.01.2018 och 08.02.2018

2) KONSTEN ATT SAMTALA – GRUNDLÄGGANDE SAMTALSMETODIK, 5 SP

Mål: att ge studerande en övergripande bild av vilka olika delar ett professionellt samtal innehåller (samtalsstrukturen), vilka processer som pågår i ett samtal (samtalsdynamiken) samt vilken roll samtalsledaren har i samtalet. Speciell betoning ligger på professionella samtal med barn, unga och/eller deras föräldrar.
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
- redogöra för olika teoretiska perspektiv på samtal och grundläggande processer i professionella samtal
- kritiskt reflektera kring samtal och kommunikation i såväl teoretisk som praktisk bemärkelse
- Kunna analysera sin egen roll i det professionella samtalet utgående från sitt ämnesområde/yrkesområde och ha medvetandegjort sin egen kommunikativa förmåga

Allmänfärdigheter: Grunderna i professionell samtalsförmåga

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Anita Andsten

Tidpunkt:

måndag 15.1.2018 kl. 17.00 – 21.00 / lektion 1-5 inkl. kaffepaus
tisdag 16.1.2018 kl. 17.00 – 21.00 / lektion 6-10 inkl. kaffepaus
onsdag 17.1.2018 kl. 17.00 – 21.00 / lektion 11-15 inkl. kaffepaus
torsdag 18.1.2018 kl. 17.00 – 21.00 / lektion 16-20 inkl. kaffepaus

Undervisningsformer: föreläsning, grupparbete, diskussioner och samtalsövningar

Examinationsformer: Hemuppsats, kursdagbok och aktiv närvaro på föreläsningarna (80 %)

Litteratur: Craaford, C. Förlag: Stockholm: Natur & Kultur. Upplaga/år: 2005. Titel: Människan är en berättelse: tankar om samtalskonst
Engqvist, A. Förlag: Stockholm: Norstedts. Upplaga/år: 2009. Titel: Om konsten att samtala: En bok för människor i kontaktyrken
Nelson-Jones, R. Förlag: Lund: Studentlitteratur. Upplaga/år: 2005. Titel: Grundläggande samtalsmetodik: en handbok för hjälpare
Iwarsson, P. Förlag: Gothia. Upplaga/år: 2007. Titel: Samtal med barn och ungdomar: erfarenheter av arbetet på BRIS
Naar-King, Sylvie & Suarez, Mariann. Förlag: Studentlitteratur. Upplaga/år: 2014. Titel: Motiverande samtal - MI med tonåringar och unga
Iwarsson, P. Förlag: Gothia. Upplaga/år: 2014. Titel: Samtal i skolor

3) UNGDOMARS PSYKISKA HÄLSA, 5 SP

Innehåll och mål:
att skapa förståelse för ungdomars psykiska hälsa och mentalhälsoproblem. Typiska symptom och diagnoser under ungdomsåren behandlas utgående från forskning om orsaker, förekomst och utveckling. Därtill diskuteras främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykiska störningar i ungdomsåren. Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna:
- beskriva typiska psykiska störningar hos ungdomar
- ta till sig forskningsresultat beträffande ungdomars psykiska hälsa
- diskutera möjliga åtgärder för att förbättra ungdomars livssituation

Allmänfärdigheter: Förmåga till kritiskt tänkande, argumentationsförmåga

Undervisningsformer: Föreläsningar, gruppövningar och litteraturstudier

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: Heikki Kurkiala

Tidpunkt:

onsdag 14.02.2017 kl. 17.00 – 21.00 / lektion 1-5
onsdag 21.02.2017 kl. 17.00 – 21.00 / lektion 6-10
sportlov
onsdag 07.03.2017 kl. 17.00 – 21.00 / lektion 11-15
onsdag 14.03.2017 kl. 17.00 – 21.00 / lektion 16-20

Examinationsformer: inlämningsarbete

Litteratur: Evans, D. L., Foa, E. B., Gur, R. E., Hendin, H., O?Brien, C. P., Seligman, M. E. P., & Walsh, T. Förlag: Oxford University Press. Upplaga/år: 2005. Titel: Treating and preventing adolescent mental health disorders.
Broberg, A., Almqvist, K., & Tjus, T. Förlag: Natur och Kultur. Upplaga/år: 2003
Titel: Klinisk barnpsykologi: Utveckling på avvägar.
Hertz, Søren. Förlag: Studentlitteratur. Upplaga/år: 2011. Titel: Barn- och ungdomspsykiatri - nya perspektiv och oanade möjligheter
Aktuella forskningsartiklar och rapporter.

Anmäl dig till:

Marie-Louise Björndahl

Sakkunnig / filialföreståndare

Arbis / Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

Tel. 7863510

marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi