Grundstudier i specialpedagogik, 25 sp

 

1) SPECIALPEDAGOGIK 1, 5 SP

Innehåll: Kursens syfte är att studerande tillägnar sig kunskap om specialpedagogikens framväxt och funktion. Vidare introduceras specialpedagogiken som vetenskaps- och verksamhetsområde. Studerande utvecklar kunskap om vanliga svårigheter och funktionsnedsättningar hos elever samt växer i sin förmåga att reflektera kring bemötande, mänskosyn och etiska frågeställningar med specialpedagogisk anknytning.

Mål: Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- definiera vad specialpedagogik är
- känna till de vanligaste funktionsnedsättningarna
- ha grundläggande beredskap att undervisa elever i behov av stöd
- känna till olika specialpedagogiska stödfunktioner för elever inom skolan. Kursen utvecklar också förmågan till vetenskapligt och reflekterande tänkande samt samarbetsförmåga.

Litteratur: Jakobsson, I-L. & Nilsson, I. . Specialpedagogik och funktionshinder. 2011.
Stockholm: Natur och Kultur.
Kinge, E.. Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. 1999. Lund:
Studentlitteratur.
Moberg, S. m.fl. . Erityispedagogiikan perusteet. 2009. Helsinki: WSOY.
Moberg, S. m.fl. . Erityispedagogiikan perusteet. 2015. Jyväskylä: PS-kustannus.
Ersätter upplagan från år 2009 då den utkommit.
Aktuella styrdokument.
Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Omfattning: 25 lektioner

Lärare: PeM Sofia Kamila

Tidpunkt: tisdag 03.10.2017 kl. 17.00 - 21.00 lektion 1-5 inkl. kaffepaus
torsdag 05.10.2017 kl. 17.00 - 21.00 lektion 6-10 inkl. kaffepaus
tisdag 10.10.2017 kl. 17.00 - 21.00 lektion 11-15 inkl. kaffepaus
torsdag 12.10.2017 kl. 17.00 - 21.00 lektion 16-20 inkl. kaffepaus
höstlov
tisdag 24.10.2017 kl. 17.00 - 21.00 lektion 21-25 inkl. kaffepaus

Undervisningsformer: Föreläsningar och övningar

Examination: Inlämningsuppgift/hemtentamen

 

2) PERSPEKTIV PÅ FUNKTIONSNEDSÄTTNING 1, 5 SP

Innehåll: Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om funktionsnedsättningar och lärande samt om stödåtgärder i skola och samhälle. Studerande skall även reflektera kring bemötande av individer med funktionsnedsättning samt utveckla medvetenhet om hur bemötandet inverkar på individens utvecklingsmöjligheter.

Mål: Efter avslutad kurs skall den studerande
- kunna redogöra för de vanligaste orsaksförklaringarna till olika
funktionsnedsättningar
- ge exempel på hur dessa funktionsnedsättningar kan ta sig uttryck
- ge exempel på olika stödåtgärder i skola för personer med
funktionsnedsättningar.
Sociala och kommunikativa färdigheter.
Grundläggande analytisk förmåga.

Litteratur: S.A. m.fl.. Educating Exceptional Children . 2012. Houghton Mifflin.
Dufva, V. & Koivunen, M. (red.). ADHD diagnosointi, hoito ja hyvä arki. .
2012. PS-kustannus.
Jakobsson, I-L & Nilsson, I. Specialpedagogik och funktionshinder. 2011.
Natur & kultur.
Artiklar och övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

Omfattning: 25 lektioner

Lärare: PeM Sofia Kullberg

Tidpunkt: fredag 10.11.2017 kl. 17.00 – 21.00 lektion 1-5 inkl. kaffepaus
lördag 11.11.2017 kl. 09.00 – 12.15 lektion 6-9 inkl. kaffepaus
Kl. 12-15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 15.30 lektion 10-12
fredag 24.11.2017 kl. 17.00 – 21.00 lektion 13-17 inkl. kaffepaus
lördag 25.11.2017 kl. 09.00 – 12.15 lektion 18-21 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 16.15 lektion 22-25

Undervisningsformer: Föreläsningar och övningar

Examination: hemtent

 

3) ELEVERS PSYKISKA HÄLSA OCH ELEVVÅRD, 5 SP

Innehåll: Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande beredskap att upptäcka olika uttryck för psykisk ohälsa hos barn och unga och kan identifiera riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa. Utöver detta ska studerande bekanta sig med förebyggande arbetsmetoder i skolan och även känna till hur skola, hem och instanser utanför skolan kan samarbeta för att stöda elever som visar tecken på psykisk ohälsa.

Mål: Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna beskriva olika teorier och perspektiv om psykisk ohälsa
- ge exempel på uttrycksformer för psykisk ohälsa hos elever
- redogöra för huvuddragen i barnskyddslagen och bestämmelser kring elevvården
- identifiera faktorer som kan vara till hjälp för att påverka till bättre utvecklingsmöjligheter för barn och unga i risk
- utforska och beskriva skolans och vårdinstansers stödinsatser och möjligheter.

Litteratur: Broberg. Klinisk barnpsykologi-utveckling på avvägar. 2003. Natur och kultur.
valda delar
Taskinen Sirpa. Barnskyddslag (417/2007): tillämpningsguide. 2007. Stakes.
Åkerman, S. . För att överleva -om självskadebeteende. 2009. Natur och kultur.
Laitinen, K. & Hallantie, M. . Välbefinnande i morgondagens skola. Ramar för
utveckling av elevvården.. 2012. Utbildningsstyrelsen.
http://www.oph.fi/download/141854_Valbefinnande_i_
morgondagens_skola.pdf
von Knorring, A-L. Psykisk hälsa hos barn och ungdomar. 2011.
Studentlitteratur. Valda delar
Valbar litteratur (välj en) och bredvidläsning:
Gren Landell, M. (2014). Orolig och blyg i skolan. Att möta elever med vanliga
och osynliga problem. Natur och Kultur.
Hejlskov Elvén, B.(2012). Beteendeproblem i skolan. Natur och kultur
Petersson, S., & Sjödin, L. (2001). Tänk om: Att arbeta med social kompetens
i skolan. Studentlitteratur
Ogden, T. (2003). Social kompetens och problembeteende i skolan. Liber.

Omfattning: 20 lektioner
Lärare: PeM PD Eeva-Liisa Salmi
Tidpunkt: torsdag 25.1.2018 kl. 17.00 – 21.00 lektion 1-5 inkl. kaffepaus
fredag 26.1.2018 kl. 17.00 – 21.00 lektion 6-10 inkl. kaffepaus
lördag 27.1.2018 kl. 09.00 – 12.15 lektion 11-14 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 -15.30 lektion 15-17
förhandsuppgift, info kommer före julen lektion 18-20

Undervisningsformer: Föreläsningar och övningar

Examination: inlämningsuppgift, deadline vecka 8

 

4) EN SKOLA FÖR ALLA, 5 SP

Innehåll: Kursens syfte är att studerande tillägnar sig teoretisk kunskap och praktisk beredskap för inkludering i skolan.

Mål: Efter avslutad kurs skall den studerande
- visa handlingsberedskap att möta mångfald i skolan
- ha kännedom om verksamhetsmodeller och arbetsformer som främjar inkluderande undervisning
- ha grundläggande kunskap om skolans stödformer (allmänt stöd, intensifierat stöd samt särskilt stöd)
- kunna redogöra för de internationella och nationella styrdokument som rör en skola för alla.
Reflekterande tänkande.
Argumentationsteknik.

Litteratur: Brodin, J. & Lindstrand, P. . Perspektiv på en skola för alla. 2010.
Studentlitteratur.
Sirpaoja (red.). Kaikille kelpo koulu. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja
kehittäminen. . 2012. Jyväskylä: PS-kustannus.
Huhtanen, K. . Tehostettu tuki perusopetuksessa. Työvälineeksi pedagoginen
ennakointi. . 2011. Jyväskylä: PS-kustannus.
SPERES. (2015). Inklusionshandboken: speres.fi/material/inklusionshandbok

Omfattning: 20 lektioner

Lärare: PeM Sofia Kullberg

Tidpunkt: fredag 16.3.2018 kl. 17.00 – 21.00 lektion 1 – 5 inkl. kaffepaus
lördag 17.3.2018 kl. 09.00 – 12.15 lektion 6-9 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 16.15 lektion 10-13
lördag 24.3.2018 kl. 09.30 – 12.45 lektion 14-17
kl. 12.45 - 13.45 lunch (på stan)
kl. 13.45 – 16.00 lektion 18-20

Undervisningsformer: Föreläsningar och övningar

Examination: hemtent

 

5) STÖD FÖR LÄRANDE I LÄSNING OCH MATEMATIK, 5 SP

Innehåll: Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om inlärningssvårigheter inom främst läsning, skrivning och matematik. Kursens syfte är också att studerande utvecklar beredskap att identifiera och analysera samt ge förslag på åtgärder för elever med inlärningssvårigheter inom ramen för det allmänna och intensifierade stödet.

Mål: Efter avslutad kurs skall studerande kunna
– redogöra för elevers läs-, skriv och matematikutveckling
- redogöra för de vanligaste formerna av inlärningssvårigheter inom läsning, skrivning och matematik
- känna till kartläggningsmaterial för att identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter
- ge förslag på åtgärder i samband med inlärningssvårigheter.
Förmåga att se samband mellan teori och praktik.
Grundläggande analytisk förmåga.

Litteratur: Berch, D.B. & Mazzocco, M (Eds.). Why is math so hard for some children? :
the nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities.
Paul Brooks Pub. .
Hoien, T., & Lundberg, I.. Dyslexi. Från teori till praktik. 2013. Natur och
Kultur.
Butterworth, B., & Dorian, Y.. Dyskalkyli. Att hjälpa elever med specifika
matematiksvårigheter. 2010. Natur och kultur.
Lundberg, I., & Herrlin, K.. God läsutveckling: kartläggning och övningar.
2003. Natur och Kultur.
Lundberg, I., Strid, A.. God skrivutveckling. 2008. Natur och Kultur.
Taube, K. Barns tidiga läsning. 2007. Natur och Kultur.
Heilä-Ylikallio, R., & Oker-Blom, G.. Språkraketen. 2006.
Utbildningsstyrelsen.
Westlund, B. Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse. 2015.
Stockholm: Natur och Kultur.
Stefan Samuelsson m fl. Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket.
2009.
Artiklar och övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

Omfattning: 15 + 15 lektioner

Lärare: PeM Ulla Stina Åman (läsningsdelen) samt PeM Henrik Husberg (matematikdelen)

Tidpunkt: torsdag 05.04.2018 kl. 17.00 – 21.00 lektion 1-5 inkl. kaffepaus
torsdag 12.04.2018 kl. 17.00 – 21.00 lektion 6-10 inkl. kaffepaus
torsdag 19.4.2018 kl. 17.00 – 21.00 lektion 11-15 inkl. kaffepaus
fredag 04.05.2018 kl. 18.30 – 21.00 lektion 1-3 inkl. kaffepaus
lördag 05.05.2018 kl. 09.00 – 12.15 lektion 4-7 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 - 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 8-9
söndag 06.05.2018 kl. 09.00 – 12.15 lektion 10-13 inkl. kaffepaus
kl. 12.15 – 13.15 lunch (på stan)
kl. 13.15 – 14.45 lektion 14-15

Undervisningsformer: Föreläsningar och övningar

Examinationsformer: hemtent

 

Anmäl dig till:

Marie-Louise Björndahl

Sakkunnig / filialföreståndare

Arbis / Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

Tel. 7863510

marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi