Kurssit

Otamme käyttöön verkkomaksut 1.2.2018. Päivän aikana saattaa ilmetä pieniä ongelmia ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli kohtaat ongelmia tai huomaat puutteita vielä käyttöönottopäivän jälkeen, otathan yhteyttä:
Tina Martins, 044 754 5781, tina.martins@vaasankesayliopisto.fi.

Verkkomaksu mahdollistaa kurssimaksun maksamisen kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Ravitsemustieteen perusopinnot (2017-2018) UEF , 25 op


Aika
30.10.2017 - 31.12.2018

Hinta
440.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Ravitsemustiede
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
7.11.2017
Luennoitsija
Sari Voutilainen, Nina Haukirauma, Riikka Huuskonen, Marjaana Suomalainen, Jaakko Mursu, Irma Nykänen
Sisältö

Aika:   30.10.2017 - 31.12.2018

Sisältö:

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä
ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin
osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin,
elintarvikkeisiin,erityisruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa
sekä ravintofysiologiaan. Aineopinnoissa puolestaan perehdytään tarkemmin
elintarvikehygieniaan ja -lainsäädäntöön, ravitsemus- ja terveystietoa
tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä terveys- ja
ravitsemuspsykologiaan. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia
ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että
väestötasolla.

Kohderyhmä:

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää
ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim.
opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun
parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville
sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista
kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa
esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.
Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö
on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen. Oppiaineen koordinaattorina
Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot
vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu),
jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan
kanssa.


JOHDANTO RAVITSEMUSTIETEEN PERUSOPINTOJEN OPISKELUUN
Introduction to Basic Studies in Nutrition


Sisältö:
Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-
oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.
Content: Introduction to the Basic Studies in Nutrition and to the online
learning environment and studying at the Open University.

Toteutustavat:  Ac-luennot / tallenne  moodlessa n. 2 t
Suositellaan seurattavaksi ennen opintojen alkua.

Opettaja: Suunnittelija Marja-Liisa Niemi


AY7021701 RAVITSEMUSTIETEEN PERUSTEET 3 op
Fundamentals of Nutrition 3 ects
.

Aika: 30.10.-20.11.2017 seuraavasti:


30.10.  17:00 - 19:30    TERVAHOVI / D215
31.10.  17:00 - 19:30    TERVAHOVI / D215
02.11.  17:00 - 19:30    TERVAHOVI / D219
06.11.  17:00 - 19:30    TERVAHOVI / D219
07.11.  17:00 - 19:30    TERVAHOVI / D215
09.11.  17:00 - 19:30    TERVAHOVI / D215
13.11.  17:00 - 19:30    TERVAHOVI / D215
14.11.  17:00 - 19:30    TERVAHOVI / D215
16.11.  17:00 - 19:30    TERVAHOVI / D215
20.11.  17:00 - 19:30    TERVAHOVI / D215

Opettaja:  Nina Haukirauma-Ilmarinen

Sisältö:
Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät
ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-
ainetaulukot ja -tiedostot.
Content: Fundamentals of human nutrition. Nutrients and their role in human
nutrition. Nutrition requirements. Nutrition recommendations. Food
composition tables and files.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen
ravitsemuksen perusteet.
Leaning outcomes:
The student understands the fundamentals of human
nutrition.

Oppimateriaali:
1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012..
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN,
2014.
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussu
ositukset_2014_fi_web.2.pdf
3. Luentomateriaalit

Opetus- ja suoritustavat: Luennot ja harjoitukset 18 t
(ei Moodlea)

Arvostelu: 0-5


AY7021702 RAVITSEMUSTIETEEN PERUSTEET, SYVENTÄVÄ
OPPIMISTEHTÄVÄ 3 op
Fundamentals of Nutrition, Advanced Literature 3 ects


Sisältö:
Ravitsemustieteen perusteet. Eri väestöryhmien
ravitsemusongelmat. Ravitsemussuositukset ja niiden toteuttaminen
käytännössä.
Content: Fundamentals of nutrition. Nutrition problems in different population
groups. Nutrition recommendations and their practical implementation.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee
ravitsemustieteen perusteet ja tuntee väestön ravitsemusongelmat sekä
ymmärtää ravitsemussuositusten käytännön toteuttamisen.
Learning outcomes: The student understands the fundamentals of nutrition
and population-level nutrition problems, as well as of the practical
implementation of nutrition recommendations.

Oppimateriaali:
1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014.
VRN, 2014.
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsem
ussuositukset_2014_fi_web.2.pdf
3. Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. THL, 2016.
https://www.julkari.fi/handle/10024/129744
4. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion
ravitsemusneuvottelukunta, 2010.
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.su
ositus.pdf
5. Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun
seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus. Sosiaali- ja
terveysministeriön selvityksiä 2010:11. http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-
/_julkaisu/1492345
6. Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus. VRN,
2017. http://www.julkari.fi/handle/10024/131834

Opetus- ja suoritustavat: Oppimistehtävä Moodlessa

Arvostelu: 0-5

Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Huuskonen

Lisätiedot: Oppimistehtävät ovat saatavilla Moodlessa viisi kertaa
lukuvuoden aikana (syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu).


AY7021703 ELINTARVIKKEET RUOKAVALIOSSA 5 op
Foods as dietary components 5 ects


Sisältö: Elintarvikkeiden kulutus ja elintarvikeryhmät. Terveysvaikutteiset ja
erityiselintarvikkeet. Ajankohtaista elintarvikkeista.
Content: Food product industry and food production, consumption of food
products. Functional and special food products. Topical issues relating to
food products.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee
perustiedot elintarvikevalikoimasta ja niiden koostumuksesta sekä saa hyvän
käsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa.
Learning outcomes: The student understands the composition, preparation
and storage of food products as well as of the development taking place
within the food product industry.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali.

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät
ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää
tutustumistyötä. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen


AY7021704 RAVITSEMUS JA RUOKAVALIOT 5 op
Basics of Nutritional Therapy 5 ects


Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten
sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito,
diabeetikon ruokavalio, keliaakikon ruokavalio ja yleisimmät lasten
ruokavaliorajoitukset.
Content: The student will learn about the most common special diets,
including the heart-friendly diet and the diets recommended for persons
suffering from high blood pressure, diabetes, and celiac disease.
Furthermore, the student will learn about the most common dietary
restrictions of children.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää
erityisruokavalioiden merkityksen sairauksien hoidossa.
Learning outcomes: The student understands the role of special diets
in the treatment of diseases.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja
vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Suominen

Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.


AY4460201 RAVINTOFYSIOLOGIA 4 op
Nutrition Physiology 4 ects


Sisältö: Energia- ja suojaravintoaineiden ruoansulatus, aineenvaihdunta ja
tehtävät elimistössä. Muut ruoan bioaktiiviset yhdisteet ja suoliston
mikrobiston merkitys. Ruoansulatuksen ja ravinnonoton säätely.
Content: Regulation of food intake. Digestion and metabolism of energy
nutrients, vitamins and minerals. Intestinal microbiota and its role in nutrition.
Bioactive non-nutrients.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää
ravintoaineiden ja muiden ruoan bioaktiivisten yhdisteiden ruoansulatuksen,
aineenvaihdunnan ja vaikutukset elimistössä. Lisäksi hän osaa määritellä
olennaisimmat ruoansulatukseen ja ravinnonoton säätelyyn vaikuttavat
tekijät.
Learning outcomes: The student will have the knowledge of the basic
metabolism of essential nutrients, of other bioactive substances in the diet,
and of the role of intestinal microbiota in nutrition.

Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali sekä Soveltuvin
osin(ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. ym. (toim.):
Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät,
vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja
tehtäviä.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: Dos. Jaakko Mursu


AY7021706 RUOKAKULTTUURI 2 op
Food Culture 2 ects


Sisältö:
Opintojakso käsittelee ruoan ja syömisen sosiologisen tutkimuksen
keskeisiä tutkimusnäkökulmia ja käsitteitä. Suomalaisen ja kansainvälisen
tutkimuksen avulla esitellään kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden
merkitystä ruoan valinnassa. Erityisen huomion kohteena ovat syömisen
järjestelmä, ns. kunnon aterian merkitys syömisessä, ruoan ja syömisen
monimutkaistuminen nyky-yhteiskunnassa sekä ruokakulttuuria
monipuolistavat uudet suuntaukset.
Content: The course deals with the central research aspects and concepts
of sociological research relating to food and eating. The course uses Finnish
and international studies to demonstrate the role of cultural and social factors
in the selection of food. Particular attention is paid to the system of eating,
the significance of a “good meal”, the increased complexity of food and
eating in today’s society, and new trends that enrich the food culture.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää
kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden vaikutukset ruokakäyttäytymiseen,
tunnistaa ruoan sosiokulttuurisia merkityksiä, tietää perusasioita suomalaisen
ruokakulttuurin historiasta, ymmärtävän syömisen erilaisia suuntauksia ja
ruokakulttuurien moninaisuutta.
Learning outcomes: The student will understand the role of cultural and
social factors on dietary behaviour, to recognise socio-cultural meanings of
food, to know the basics of Finnish food culture history, and to understand
different eating trends and the diversity of food cultures.

Oppimateriaali:
1. Hyvää Suomesta – Suomalainen ruoka.
https://www.hyvaasuomesta.fi/ajankohtaista/miksi-valita-suomalaista
Mitä on suomalainen ruoka? Ruoan puhtaus on tietoinen valinta,
Suomalainen ruoka tulee läheltä, Suomalainen ruoka vauhdittaa talouden
rattaita, Kunnon suomalainen ruokavalio hellii terveyttä, Suomalainen
ruokakulttuuri kukoistaa, Kuka meidät ruokkii tiukan paikan tullen.
2. Ruokatieto - Ruokakulttuuri. https://www.ruokatieto.fi/ruokakulttuuri
Kehitysvaiheet, Alueelliset piirteet, Nykypäivän ruoka-arki, Nykypäivän
ruokajuhla, Uudet tuulet, Ruoka kautta aikojen.
3. Kontro J ym. Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä
suomalisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä (Luvut 1 ja 3-5)
http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu15.pdf
4. Varjonen J. & Peltoniemi A. Kodin ulkopuolella ruokailu osana
ruokailutottumusten muutosta 1990-2010. Kuluttajatutkimuskeskus 2012.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/152333

Opetus- ja suoritustavat: Verkkotentti

Arvostelu: 0-5

Opettaja: FT Irma Nykänen

Lisätiedot:
Opintojaksoa voi tenttiä viisi kertaa lukuvuoden aikana; syyskuu,
marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu. Verkkotentti on avoinna aina
vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 t aikaa tehdä tentti. Verkkotentti
suoritetaan itsenäisesti.


AY7021503 RAVITSEMUS JA LIIKUNTA, 3 op
Nutrition and physical activity 3 ects


Sisältö: Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset,
painonhallinta ja urheilijan ruokavalio
Content: Nutrients and nutrition recommendations, exercise
recommendations, weight management and dietary recommendations
for athletes.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet
sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja
erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset.
Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden
keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja
ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset
kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat
laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.
Learning outcomes: The student will have a general understanding of
the significance of nutrition for health and physical activity, and the
student will be able to describe the role of nutrition and exercise for
weight loss and weight management.

Oppimateriaali:
Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander,
O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta.
Vk-kustannus 2014.

Suoritustapa:
Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät,
vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja
tehtäviä.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: Dos. Jaakko Mursu

Lisätiedot:
Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.
Opintojakso kuuluu myös liikuntalääketieteen perusopintokokonaisuuteen.
Yhteistyöoppilaitokset, joissa toteutetaan ravitsemustieteen opintojen lisäksi
liikuntalääketieteen perusopinnot lähiopetuksena, voivat järjestää
opintojakson yhteisesti lähiopetuksena, jolloin suoritustapana on luennot 10
tuntia, oppimistehtävät ja tentti. Opetuksessa ei ole tällöin Moodlea käytössä.
Mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin perusopintoihin kuuluneen
opintojakson Ravitsemus, liikunta ja terveys 3 op yli viisi vuotta sitten, ei sitä
hyväksytä enää perusopintoihin vaan opintojakso tulee suorittaa uudelleen
(pätee myös korvaavuuksia haettaessa eli yli viisi vuotta vanhalla
suorituksella ei korvaavuutta myönnetä).


Maksut:  kesäyliopiston kurssimaksu 200e +UEF-maksu 220e
yksittäinen kurssi: kesäyliopiston kurssimaksu 45e + UEF-maksu 10e/op
(kesäyliopiston maksut laskutetaan opintojen alkaessa, UEF-maksun opiskelija maksaa kirjautuessaan UEF:iin)

Lisätiedot:
Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski
s-posti:  ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044-7545782


Muutokset mahdollisia.