Kurssit

Otamme käyttöön verkkomaksut 1.2.2018. Päivän aikana saattaa ilmetä pieniä ongelmia ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli kohtaat ongelmia tai huomaat puutteita vielä käyttöönottopäivän jälkeen, otathan yhteyttä:
Tina Martins, 044 754 5781, tina.martins@vaasankesayliopisto.fi.

Verkkomaksu mahdollistaa kurssimaksun maksamisen kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Design Management ja palvelumuotoilu (2017-2018) ayUYRJ0100 (LY), 25 op


Aika
20.10.2017 - 31.7.2018

Hinta
625.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Design Management ja palvelumuotoilu
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
24.11.2017
Luennoitsija
Marjo Kamila, Maijastiina Jokitalo, Anna-Miia Suihkonen
Sisältö

Aika:  20.10.2017 - 31.7.2018    (HUOM. tiedustele myös joustavia suoritustapoja! )

HUOM!  Voit ilmoittautua yksittäisille kursseille, ks. ilmoittautumistiedot kunkin osakurssin kohdalta!

Paikka:  Vaasan yliopisto, Tervahovi, sali D219


Sisältö:     
Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Kokonaisuudessa korostuu palvelumuotoilun projektiosaaminen. Opintokokonaisuuden sisältämät kurssit muodostavat kokonaisuuden, jossa edetään yrityskuvan ymmärtämisestä strategiseen suunnitteluun, brandien johtamiseen ja palvelumuotoiluun. Tavoitteena on kommunikointi- ja esitystaitojen sekä ryhmätyöskentelyn kehittäminen.

Kokonaisuuteen sisältyy kaikille pakollisia muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavat palvelumuotoilun alueelle painottuvat yritysprojektit. Projekteissa hyödynnetään palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä.

Opintojen rakenne:

Johdanto Design Management - ja palvelumuotoiluopintoihin (3 op) - ayUYRJ0210
Visuaalinen yritysviestintä (3 op) - ayUYRJ0216
Palvelujen markkinointi (5 op) - ayYMAR1103
Muotoilu liiketoiminnassa (3 op) - ayUYRJ0219
Palvelumuotoilun metodit; yritys-case (4 op) - ayUYRJ0228
Julkisten palveluiden palvelumuotoilu (3 op) - ayUYRJ0220
Strateginen muotoilu (4 op) - ayMTEO0315

Arviointi:  5-1 / hylätty


OHJELMA:


Johdanto Design Management - ja palvelumuotoiluopintoihin, syksy 2017 (ayUYRJ0210), 3op

Aika:  HUOM. aloitus siirtyy -> 20.10. alkavaksi seuraavasti:

20.-21.10., 24.-25.11.2017  (pe klo 17-21, la klo 9-16)

Opettaja:    FT Marjo Kamila

Sisältö:
Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot (24 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (57 h).

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja.

Tavoitteet:     
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- kuvata design management -käsitteen sisällön,  taustat ja  painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin
- selittää muotoiluajattelun periaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset käsitteet

Arviointi:  5-1 / hylätty

Kirjallisuus ja muu materiaali:
*  Jaskari, Pasi et.al. Design Management: Yrityskuvan johtaminen (2004).
*  Nieminen, Tuula: Visuaalinen markkinointi (2004).
*  Pohjola, Juha. Ilme: Visuaalisen identiteetin johtaminen (2003).
*  Miettinen, S. (toim.) Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus. 2014.

Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.


Visuaalinen yritysviestintä, syksy 2017 (ayUYRJ0216), 3op

HUOM. Aloitus siirtyy -> 1.12. alkavaksi seuraavasti:

AIka:

1.-2.12. (pe klo 17-20.15, la klo 9-15.15)
8.-9.12. (pe klo 17-20.15, la klo 9-14.30)


Opettaja:  FT Marjo Kamila
    
Sisältö:    
Graafinen muotoilu osana yritysviestintää. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brandi: keskeiset käsitteet sekä katsaus alan kehitykseen. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen suunnittelu, kehittäminen ja lanseeraus. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä

Opetus- ja työmuodot:
Luennot ja harjoitustehtävät (21 h) sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (60 h).

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitustehtävät, kirjallisuustentti tai essee.

Tavoitteet:    
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata yrityksen visuaalisen viestinnän osa-alueet
- soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
- analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa

Kirjallisuus ja muu materiaali:
*  Bruce & Bessant: Design in Business.
*  Pohjola Juha. ILME Visuaalisen identiteetin johtaminen. 2003.
*  Per Mollerup: Marks of Excellence. The history and taxonomy of trademarks. Per Mollerup. Paidon.
*  Hakala Jukka, Malmelin Nando: Radikaali brändi. 2007.

Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.


Palvelujen markkinointi, syksy 2017 (ayYMAR1103), 5op

Aika: 9.-24.3.2018 seuraavasti:
pe 9.3.  klo 17-21
la 10.3.  klo 9-16.15
pe 23.3.  klo 17-21
la 24.3.  klo 9-16.15

Opettaja:  KTM Maijastiina Jokitalo

Sisältö:    
Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot (30 t) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset:
Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Tentit:  suullinen tentti 5.4. klo 18-21 (D219), uusintatentti 5.5. klo 12-15 (tenttiin ilmoittautuminen http://www.vaasankesayliopisto.fi/opiskelijoille/tentit/tenttiinilmoittautuminen

Tavoitteet:     
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa  
- kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
- selittää keskeiset palvelujen laatumallit
- selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet.

Kirjallisuus ja muu materiaali
* Grönroos, Christian (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
*  Wilson, Alan ym. (2012) Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2 European edition.


Muotoilu liiketoiminnassa  (ayUYRJ0219), 3op 

Aika:  12.-27.1.2018 seuraavasti (huom. lähiopetus ainoastaan 12.-13.1. sekä 27.1., muuna aikana itseopiskelua:

pe 12.1 klo 17-20
la 13.1 klo 9-14
ke 17.1. klo 17-20 (->itseopiskelua)
ke 24.1 klo 17-20 (->itseopiskelua)
pe 26.1 klo 17-20 (-> itseopiskelua)
la 27.1. klo 9-15

Paikka:  VY, D219

Opettaja:  Anna-Miia Suihkonen

Sisältö:    
Tuotteiden, palveluiden, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa.  

Opetus- ja työmuodot:
Luennot (14 h), harjoitukset (10 h), itsenäinen työskentely (57 h).

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää muotoilun roolin ja merkityksen yrityksen tai organisaation liiketoiminnassa ja strategiassa
- yleistää muotoilun merkityksen laajemmin yhteiskunnassa ja kansantaloudessa
- analysoida ja suunnitella muotoilun johtamista yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Arviointi:  5-1 / hylätty

Kirjallisuus ja muu materiaali:
*  Mutanen Ulla-Maaria, Virkkunen Jaakko & Keinonen Turkka (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.
*  Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.


Palvelumuotoilun metodit; yritys-case  (ayUYRJ0228), 4op

Aika: 

2.-3.2.2018 alkaen (pe klo 17-20, la klo 9.30-14.30),

17.2. (la klo 9.30-14.30)  ------->  siirtyy -   uusi aika:  17.3. klo 9-15

24.3. (la klo 15.45-17.45)  ------> huom. aloitus edell.kurssin päätyttyä (hieman aiottua myöhemmin eli n. 16.15)

 

Paikka:  VY Tervahovi sali D219

Opettaja:  Anna-Miia Suihkonen

Sisältö:
Kurssilla opitaan ja sovelletaan palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä sekä design management -ajattelua yritysten kehittämishankkeisiin. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä. Ryhmät esittelevät työnsä eri vaiheita ohjausryhmälle ja toisille työryhmille.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot ja esittelyt (24 h), itsenäinen tiimityöskentely (84 h).

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille, ryhmätyöskentelyyn ja esittelyihin.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
- soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja muotoiluajattelua käytännön yritystapauksissa.

Arviointi:  Hyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5     

Kirjallisuus:
*  Jaskari, Pasi et.al. Design Management: Yrityskuvan johtaminen (2004).
*  Miettinen, S. (toim.): Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen, 2011.
*  Miettinen, S. & Koivisto, M.(Eds.): Designing Services with Innovative Methods, 2009.
*  Nieminen, Tuula: Visuaalinen markkinointi (2004). Pohjola, Juha. Ilme: Visuaalisen identiteetin johtaminen (2003).

Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus.


Julkisten palveluiden palvelumuotoilu, (ayUYRJ0220), 3op

Aika:  13.-28.4.2018 seuraavasti:

pe 13.4 klo 17-20
la 14.4 klo 9-15
ke 18.4 klo 17-20
ke 25. 4 klo 17-20
la 28.4 klo 9-15

Opettaja:  Anna-Miia Suihkonen

Sisältö:
Opetellaan soveltamaan (palvelu)muotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa pienimuotoisessa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot ja ohjaus (21 h), itsenäinen projektityö ja kirjallisuuteen tutustuminen (57 h).

Vaadittavat suoritukset:
Opintojaksolla toteutetaan pienimuotoinen julkisen palvelun kehittämisprojekti pienryhmässä. Tuloksena esitetään visualisoitu ja kirjallisesti kuvattu palvelukonsepti.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palveluiden käyttäjälähtöisessä kehittämisessä,
- soveltaa (palvelu)muotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palveluiden kehittämiseen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Jäppinen, T . (2014) . Citizen participation as a systematic development tool in renewing social and healthcare services

- a Case Study in the Public Service Context. Laurea University of Applied Sciences. Leppävaara. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/87102/Ja...pdf?sequence=1

Kurssia tukeva muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.


Strateginen muotoilu, kevät 2018 (ayMTEO0315), 4op

Aika:  11.-30.5.2018 seuraavasti:

pe 11.5 klo 17-20.15
la 12.5 klo 9-15
ke 16.5 klo 17-20.15
pe 25.5 klo 17-20.15
la 26.5 klo 9-15
ke 30.5 klo 17-20.15

Opettaja:  Anna-Miia Suihkonen


Sisältö:
Muotoilun strateginen osaaminen, muotoilun integrointi liiketoimintaprosesseihin, muotoilu yrityksen kilpailutekijänä ja strategisessa päätöksenteossa, muotoilun laajeneminen yrityksen toimintaan ja muotoilu toiminnan tasot, muotoilunstrategian perustelu, laatiminen ja resursointi, kyky kommunikoida strategisen muotoilun merkitys organisaatiossa.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot ja harjoitustehtävät (28 h), itsenäinen työskentely (80 h).

Vaadittavat suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja hyväksytysti suoritetut muotoilun harjoitustehtävät.

Tavoitteet:     
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoimintakentässä
- laatia alustavan suunnitelman muotoilu-strategialle ja hahmottaa muotoilustrategian lähtökohdat ja tavoitteet

Arviointi: 5-1 / hylätty

Kirjallisuus ja muu materiaali:
*  Boyer Bryan, Cook Justin W., Steinberg Marco: Recipes for Systemic Change, Helsinki Design Lab, Sitra.
*  Holston David: the Strategic Designer, tools and techniques for managing the design process, HOW books, 2011.
*  Phillips Peter L..: Creating the perfect Design Brief, Allworth Press, 2012.
*  Järvinen, Juha & Koskinen, Ilpo: Industrial design as a culturally reflexive activity in manufacturing,2001.


Maksut:  kesäyliopiston kurssimaksu  590e ja  LY-maksu  35e

Yksittäinen kurssi:  kesäyliopiston kurssimaksu 100e + LY-maksu 8,70e/jakso


Lisätiedot:
Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski         
ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5782


Muutokset mahdollisia.