Tulevaisuudentutkimus perusopinnot 25op / alkaen 20.10.2012

HUOM. opinnot peruttu.

 

Ajankohta:  alkaen 20.10.2012-31.7.2013

Ilmoittaudu 10.10.2012 mennessä: www.vaasankesayliopisto.fi

Tuutori: FM Saija Alanko

Maksut:   kesäyliopiston kurssimaksu 270e  ja Turun yliopiston hallintomaksu  220 €  (laskutus erissä).

Tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella mahdollista puoltoa opintoihin omasta tiedekunnasta. Opintosetelimahdollisuus ks. www.vaasankesayliopisto.fi

Huom. muutokset mahdollisia; tiedot täydentyvät.  Minimimäärä opiskelijoita opintojen toteutumiselle on 10.

Opintojen kuvaus:    Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus pyrkii luomaan yleiskuvan tulevaisuudentutkimuksen perusteista: periaatteet, menetelmät ja soveltaminen erilaisissa yhteyksissä. Tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi jne. ovat esimerkkejä aiheista, joita opinnoissa käsitellään.

Tavoitteena on, että opintokokonaisuuden suorittaneella opiskelijalla on käsitys tulevaisuuden tutkimuksen tieteellisestä traditiosta sekä perustiedot tulevaisuusajattelusta ja tieteenalan keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä. Opiskelija pystyy hahmottamaan metodologisten valintojen merkityksen tutkimuksessa, eli jäsentämään teoreettisten lähestymistapojen, tieteenfilosofisten lähtökohtien ja metodien yhteyksiä, ja pystyy soveltamaan valitsemiaan tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä.

KENELLE OPINNOT SOPIVAT

Opinnot kiinnostavat erityisesti jo työelämässä olevia, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työn kehittämiseen ja tulevaisuusajatteluun tai vaikka tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Opinnot tarjoavat erinomaisen tulevaisuusajattelun tieteellisen perustan myös niille, jotka haluavat täydentää omaa tutkintoaan.

MITEN OPISKELLAAN

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina Vaasan kesäyliopiston ja Turun yliopiston yhteistyönä. Opetuksessa keskeistä on monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennoille sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely paikallisessa oppilaitoksessa. Ryhmä kokoontuu yhden lukuvuoden ajan. Opiskelun tukena on myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet.

Opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä (esim. AC-luennot, Moodle, eDelfoi ja Second Life). Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 1 - 5 tai asteikkoa hyväksytty-hylätty.

LISÄTIETOJA JA OPINTONEUVONTA

Lue lisää oppiaineen esittelysivulta. Lisätietoja ja ohjausta opintojen suunnitteluun antaa suunnittelija Mia Malinen, mia.malinen@utu.fi

 

Opintojen rakenne:           

* Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, TUTU1 (5op)

* Tulevaisuudentutkimuksen perusteet, TUTU2 (5 op)

* Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, TUTU3 (5 op)

* Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien harjoituskurssi, TUTU4 (5 op)

* Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen kurssi, TUTU5 (5 op)

 

OPETUSOHJELMA

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, TUTU1 (5 op)

Aika, paikka:   

tuutorointi (21h) ajalla 20.10.-1.12.2012 seuraavasti:

 • la 20.10. klo 10-13
 • la 27.10. klo 10-13
 • ke 31.10. klo 17-20
 • la 10.11. klo 10-13
 • la 17.11. klo 10-13
 • la 24.11.klo 10-13
 • la 1.12. klo 10-13

sekä verkkoluentoja tuutoroinnissa, harjoitustyöt

Opintojen kuvaus:     

Tavoitteet ja sisältö:  Opintojakson tavoitteena on tarjota perustietoa tulevaisuudentutkimuksen tiedonalasta ja menetelmistä. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka sisältää lähitapaamisia, etäopiskelua ja verkkotyöskentelyä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, eri aikakausien tavat hahmottaa tulevaisuutta, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Opiskelija tunnistaa tulevaisuudentutkimuksessa käytettyjä menetelmiä ja tietää niiden perusperiaatteet ja osaa muodostaa käsityksen tulevaisuudentutkimuksen mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Suoritustapa:   aktiivinen osallistuminen opintoryhmätyöskentelyyn, verkkotehtävien hyväksytty suorittaminen ja harjoitustyö ryhmissä

Kirjallisuus:    

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
2. Kurssin aikana jaettava kirjallinen aineisto

 

Tulevaisuudentutkimuksen perusteet, TUTU2 (5 op)

Aika, paikka:    verkkokurssi: luennot ja harjoitustyöt Moodle-oppimisympäristössä. Tuutorointi ma 29.10. klo 17-20

Opintojen kuvaus:                

Tavoitteet ja sisältö: Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka sisältää verkkoluentoja, verkkokeskusteluja ja itseopiskelutehtäviä. Pääpaino yksilötehtävissä.Kurssin aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan filosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja tiedonalan omat menetelmät ja keskeiset teoriat.

Suoritustapa:     aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, verkkotehtävien hyväksytty suorittaminen ja essee

Kirjallisuus:                     

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
2. Kurssin aikana jaettava kirjallinen aineisto 

 

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, TUTU3 (5 op)

Aika, paikka:    

tuutorointi ajalla 12.1.-23.2.2013 seuraavasti:

 • 12.1. klo 10-13
 • 19.1. klo 10-13
 • 26.1. klo 10-13
 • 2.2. klo 10-13
 • 9.2. klo 10-13
 • 16.2. klo 10-13
 • 23.2. klo 10-13

sekä verkkoluentoja tuutoroinnissa, harjoitukset

Opintojen kuvaus:                

Tavoitteet ja sisältö:
Tulevaisuudentutkimuksen tieteelliset menetelmät –opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa on käytetty tulevaisuudentutkimuksen tieteellisiä menetelmiä. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, johon sisältyy sekä opintoryhmän kokoontumisia että verkkotehtäviä itsenäisesti ja ryhmätyönä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Jakson jälkeen opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa käyttää tulevaisuudentutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää tieteenfilosofiset lähtökohdat erilaisten näkökulmien taustalla.

Edeltävät opinnot:     Aikaisemmiksi opinnoiksi suositellaan opintojaksoa TUTU2. Jos opiskelija ei ole suorittanut ko.opintojaksoa, suositellaan etukäteen luettavaksi teos: Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki. sekä erikseen osoitettavat artikkelit.

Suoritustapa:    aktiivinen osallistuminen opintoryhmätyöskentelyyn, yksilö- ja ryhmätehtävien hyväksytty suoritaminen

Kirjallisuus:    kurssin aikana jaettava aineisto

 

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien harjoituskurssi, TUTU4 (5 op)

Aika, paikka:    Second Life –virtuaaliympäristössä. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan  myöhemmin. Tuutorointia mahdollisesti myöhemmin sovittavana aikana n.3h tarpeen mukaan.

Opintojen kuvaus:                

Tavoitteet ja sisältö:
Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen Aiempien kurssien (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tieteellisen tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Opiskelu on monimuoto-opiskelua. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Edeltävät opinnot:    Aikaisemmiksi opinnoiksi vaaditaan opintojakson ’Tulevaisuudentutkimuksen tieteelliset menetelmät, TUTU3’ hyväksytty suorittaminen. TUTU4-opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu TUTU3:lla käsiteltyjen menetelmien soveltamiseen.

Suoritustapa:  aktiivinen osallistuminen opintoryhmätyöskentelyyn ja työskentelyyn Seond Life –virtuaaliympäristössä, harjoitukset ja harjoitustyö

Kirjallisuus:    kurssin aikana jaettava kirjallinen aineisto

 

Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen kurssi, TUTU5 (5 op)

Opintojen kuvaus:                

Tavoitteet ja sisältö:
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se toteutetaan intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkoulun (tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin). Opiskelu on monimuoto‑opiskelua.

Suoritustapa:     perehtyminen etukäteismateriaaliin sekä aktiivinen osallistuminen kurssin teemaan liittyvään opetukseen ja oppimispäiväkirja seminaarista. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti englannin kielellä. Tuutorointia mahdollisesti myöhemmin sovittavana aikana n. 3h tarpeen mukaan.

Kirjallisuus:    kurssin aikana jaettava aineisto

 

 

HUOM. Tiedot täydentyvät.

Tillbaka »